تعداد مشاهده مقاله

123,460

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

64,331

نسبت مشاهده بر مقاله

1870.61

نسبت دریافت فایل بر مقاله

974.71

تعداد مقالات ارسال شده

121

تعداد مقالات رد شده

42

درصد عدم پذیرش

35

تعداد مقالات پذیرفته شده

5

درصد پذیرش

4

فصلنامة

پژوهش در مدیریت ورزشی

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 10، زمستان 1398، صفحه 1-185 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2345-6043
شاپا الکترونیکی
2476-7069