تعداد مشاهده مقاله

127,713

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

66,744

نسبت مشاهده بر مقاله

1935.05

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1011.27

تعداد مقالات ارسال شده

129

تعداد مقالات رد شده

42

درصد عدم پذیرش

33

تعداد مقالات پذیرفته شده

5

درصد پذیرش

4

فصلنامة

پژوهش در مدیریت ورزشی

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 10، زمستان 1398، صفحه 1-185 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی