داوران سال 1398

نام داور

مرتبه علمی و وابستگی دانشگاهی

بهرام یوسفی 

دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

زهره حسنی

استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

احمد محمودی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

مهدی مرادی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

سعید صادقی بروجردی

استاد دانشگاه کردستان

محمود گودرزی

استاد دانشگاه تهران

فرزاد غفوری

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

مصطفی افشاری

استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

جواد شهلائی باقری

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

سارا کشکر

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

login