مدیر مسئول


زهرا سلمان دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

رفتار حرکتی

سردبیر


حبیب هنری استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


سید محمد حسین رضوی استاد، دانشگاه مازندران

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


سید نصرالله سجادی استاد، دانشگاه تهران

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


میرحسن سیدعامری استاد، دانشگاه ارومیه

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


سارا کشکر دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


غلامعلی کارگر دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


جواد شهلائی باقری دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی