مدیر مسئول


زهرا سلمان دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

رفتار حرکتی

سردبیر


حبیب هنری استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


سید محمد حسین رضوی استاد، دانشگاه مازندران

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


سید نصرالله سجادی استاد، دانشگاه تهران

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


میرحسن سیدعامری استاد، دانشگاه ارومیه

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا شعبانی بهار استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


محمد گودرزی استاد، دانشگاه تهران

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


سعید صادقی بروجردی استاد، دانشگاه کردستان

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


سارا کشکر دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


فرزاد غفوری دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


بهرام یوسفی دانشیار، دانشگاه رازی کرمانشاه

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


غلامعلی کارگر دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


جواد شهلائی باقری دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


لقمان کشاورز استاد، دانشگاه پیام نور

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

مدیر داخلی


فرزاد قصوری دانشگاه علامه طباطبایی

مهندسی بیوتکنولوژی

  • f.ghosouriatu.ac.ir
  • +98 21 44118629