اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

زهرا سلمان

رفتار حرکتی استادیار .دانشگاه علامه طباطبایی

salmanatu.ac.ir
09121593123

سردبیر

حبیب هنری

مدیریت ورزشی دانشیار ، دانشگاه علامه طباطبایی

honariatu.ac.ir
02144118630

مدیر داخلی

فرزاد قصوری

مهندسی بیوتکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی

f.ghosouriatu.ac.ir
02144118629