آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 23
تعداد پذیرش 6
تعداد پذیرش بدون داوری 5
تعداد عدم پذیرش 0
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 0

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 30
تعداد مشاهده مقاله 5766
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4731
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 493 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 885 روز
متوسط زمان داوری 5 روز
متوسط زمان پذیرش 505 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 538 روز
متوسط زمان عدم پذیرش روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 26 %