آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 39
تعداد پذیرش 7
تعداد پذیرش بدون داوری 5
تعداد عدم پذیرش 6
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 6

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 30
تعداد مشاهده مقاله 8503
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 7236
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 342 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 310 روز
متوسط زمان داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 438 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 538 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 97 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 97 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 18 %