نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا .دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات تهران

3 عضوتمام وقت هیات علمی دانشگاه علوم انسانی دانشگاه آزاد آشتیان، مدیر موسسه مطالعات بین الملل ISICIS

4 عضوهیات علمی دانشگاه آزاد کرج

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارائه عوامل اجتماعی اقتصادی موثر در استعدادیابی ورزشکاران نخبه کاراته ایران بود. باتوجه به ماهیت اکتشافی موضوع از روش پژوهش کیفی استفاده شد، در ادامه و به صورت هدفمند و تا رسیدن به مرحله اشباع نظریه و داده ها ، مصاحبه با 16 نفر از صاحبنظران کاراته کا و آگاه به موضوع پژوهش ادامه یافت. در کدگذاری محوری نشان های نهایی در 13 مفهوم و 3 مقوله اصلی طبقه بندی شدند. در نهایت مقوله های اصلی شناسایی شده حاصل از کدگذاری انتخابی، شامل سطح تحصیلات و آگاهی والدین، حمایت و پشتیبانی والدین و سطح درآمد والدین تعیین شدند. الگوی نظری برخاسته از یافته های مطالعه حاضر می تواند در انجام فرآیند استعدادیابی و شناسایی افراد مستعد برای این رشته ورزشی ، به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه، در مرحله اول به مسئله جامعه شناختی و مقوله و ریز مقوله های سرمایه اجتماعی – اقتصادی پرداخته و در ادامه سایر عوامل فیزیولوژیکی، بیومکانیکی و... را مورد بررسی قرار دهند.

کلیدواژه‌ها