مرحلة اول که نویسندة مسئول انجام می‌دهد:

1.   ثبت‌نام در سامانه؛

2.   تکمیل فرم مشخصات نویسندگان (لطفاً در ثبت مشخصات دقت فرمایید. امکان اصلاح وجود ندارد)؛

3.   ارسال‌ فایل‌های مرتبط شامل:

      3. 1. نامه به سردبیر همراه با مشخصات نویسندگان، دربردارندۀ: نام، نام خانوادگی، سمت، شمارة تماس، نشانی ایمیل، مسئولیت در مقاله (حتماً فرد عهده‌دار مکاتبات یا نویسندة مسئول مشخص شود)،

      3. 2.   متن اصلی مقاله بدون نام نویسندگان، همراه با چکیده و کلیدواژگان فارسی و انگلیسی(برای آگاهی از ساختار مقالات به اینجا مراجعه نمایید)،

      3. 3.   فرم تکمیل‌ و امضاشدة تعهدنامۀ رعایت اخلاق علمی و صحت داده‌ها،

      3. 4.   فرم تکمیل و  امضا‌شدة تعارض منافع.

 مرحلة دوم (مراحلی که در دفتر نشریه طی می‌شود):

4.    بررسی اولیه در شورای سردبیری که دارای دو حالت است:

     4. 1.    رد و بایگانی (10 روز)،

     4. 2.    پذیرش اولیه و ارسال مقاله به دو داور (30 روز).

5.    دریافت نتایج داوری که یکی از حالات زیر را داراست:

     5. 1.   رد و بایگانی،

     5. 2.   ارجاع به داور سوم (در صورت عدم‌تطابق نظر دو داور قبلی)،

     5. 3.   قبول و ارسال به نویسنده به‌منظور اعمال اصلاحات.

6.   انجام اصلاحات توسط نویسندگان؛

7.  ارسال مجدد به داوران به‌منظور بازبینی و کنترل اصلاحات؛

8.   بررسی مقاله و دیدگاه‌های داوران توسط هیئت تحریریه که یکی از حالت‌های زیر را دارد:

     8. 1.   پذیرش نهایی،

     8. 2.    پذیرش مشروط به اعمال اصلاحات نهایی توسط نویسنده،

     8. 3.   رد مقاله و بایگانی.

9.   ارسال به ویراستار؛

10.  آماده‌سازی برای انتشار (پس از ویرایش).

 

روند بررسی

محافظت از تلاش‌های علمی و بهبودی آن‌ها سبب می‌شود که روند بررسی مقالات در انتشارات علمی دنیا اهمیت ویژه‌ای بیابد. همة مجلات انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی از روند داوری همسان و دوسوناشناس استفاده می‌کنند به این معنا که نویسندگان و داوران هیچ اطلاعی از هویت یکدیگر ندارند.

پس از دریافت فایل مقاله، نسخة اولیة آن از منظر سرقت علمی و زبانی بررسی می‌گردد. در این روند از سامانه‌های مشابهت‌یاب بهره برده می‌شود. همة مقالات ارسالی با دقت تمام بررسی می‌شوند تا برائت آن‌ها از سرقت علمی و زبانی احراز شود. سپس هر نسخه را حداقل دو داور مستقل بررسی می‌کنند.

سردبیر مجله تلاش می‌نماید تا از محرمانگی کامل روند بررسی همسان اطمینان حاصل شود و هیچ شخصی غیر از نویسندگان و داوران از محتوای مقالة ارائه شده تا زمان نشر در مجله هیچ اطلاعی حاصل نکند. تصمیم نهایی دربارة چاپ مقاله بر عهدة داوران است و عوامل خارجی در این تصمیم دخیل نخواهند بود. در صورت اختلاف نظر بین داوران همسان، تصمیم پذیرش یا رد نهایی توسط داور سوم یا تیم سردبیری گرفته می‌شود.

پس از ارسال فایل تیم سردبیری آن را دریافت و بررسی اولیه می‌نماید. اگر مقاله شروط اولیة لازم برای فرایند داوری را داشته باشد برای داوران ارسال می‌شود تا روند داوری همسان و دوسو ناشناس انجام شود. پس از اتمام فرایند داوری نتیجه یکی از سه گزینه زیر خواهد بود:

  • قبول
  • قبول مشروط (نیاز به بازبینی و اصلاح)
  • رد

انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی با استفاده از نظام مدیریت آنلاین تلاش دارد تا همة کارکنان دخیل در روند بررسی به‌ویژه داوران ناشناس بمانند. برای حمایت از این روند لطفا در ارائه مقالات خود به نکات زیر توجه فرمایید:

  • صفحة اول فایل ارسالی باید شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان، وابستگی آنان و اطلاعات تماس به همراه ایمیل، شماره تلفن و نشانی کامل منزل باشد.
  • صفحة دوم فایل ارسالی باید شامل صرفاً عنوان مقاله بدون هیچ‌گونه اطلاعات دیگر باشد.
  • تمامی صفحات بعدی فایل نباید هیچ گونه اطلاعاتی دربارة هویت نویسندگان را در بر داشته باشد.
  • لطفاً نام نویسندگان پیش از چکیدة مقاله یا در پاورقی هیچ یک از صفحات ذکر نشود.