ارتباط تجاری سازی و نوآوری با رفتار آتی مشتریان باشگاههای بدنسازی و ایروبیک شهرکرج

مهدی بابایی؛ عباس خدایاری

دوره 8، شماره 7 ، فروردین 1398، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.10998

چکیده
  هدف از انجام تحقیق بررسی ارتباط تجاریسازی و نوآوری با رفتار آتی مشتریان باشگاههای بدنسازی و ایروبیک شهر کرج بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی–همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مشتریان مرد باشگاههای بدنسازی و ایروبیک شهر کرج بود. تعداد 200 نفر به روش در دسترس، نمونه آماری تحقیق را تشکیل داد. از پرسشنامههای تجاریسازی منصورپور ...  بیشتر

رابطه بین کیفیت خدمات و رضایتمندی با وفاداری مشتریان باشگاههای بیلیارد شهر مشهد

فرزانه فاتح؛ سعید آهار؛ فرزانه مرادپور؛ مسعود سلیمانی

دوره 8، شماره 7 ، فروردین 1398، صفحه 19-44

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.10999

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایتمندی با وفاداری مشتریان در باشگاههای بیلیارد شهر مشهد بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش مشتریان باشگاههای بیلیارد شهر مشهد بودند که حداقل 6 ماه سابقه عضویت و استفاده از باشگاه را داشتند که تعداد آنها حدود 2000 نفر بود. ...  بیشتر

مدیریت فضاهای ورزشی مدارس از دیدگاه اصول زیباییشناسی

فرحناز قاسمیان؛ فرزاد غفوری

دوره 8، شماره 7 ، فروردین 1398، صفحه 45-64

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11000

چکیده
  هر فضای معماری، به خصوص فضای معماری مدارس، باید شرایط مساعدی برای پاسخگویی به نیازهای انسانی کاربران را فراهم آورد و ارزش زیبایی شناختی محیط آموزشی به عنوان عاملی برای حفاظت از محیط آموزشی استفاده میشود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه عناصر معماری با میزان تمایل دانش آموزان به فعالیت بدنی بود و بر روی 400 تن (189 دختر و 211 پسر) از دانش ...  بیشتر

عوامل اثرگذار بر قصد خرید برندهای خارجی کفشهای ورزشی دانشجویان تربیت بدنی

مهدی طالب پور؛ یاسر احمدی؛ سیدجعفر حسینی

دوره 8، شماره 7 ، فروردین 1398، صفحه 65-85

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11001

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی رفتار خرید دانشجویان پسر رشته تربیتبدنی نسبت به برندهای خارجی کفش ورزشی موجود در بازار ایران است. پژوهش حاضر، به روش توصیفی- همبستگی است که ازنظر هدف جزء تحقیقات کاربردی میباشد. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه دانشجویان پسر رشته تربیتبدنی دانشگاههای شهر مشهد (900 نفر) میباشند که با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران ...  بیشتر

مقایسه آمیخته بازاریابی پوشاک ورزشی داخلی و خارجی و ضعفهای شرکتهای داخلی ورزشی: مطالعه آدیداس و مجید

سحر پیرجمادی؛ علیرضا الهی؛ مهرداد محرم زاده

دوره 8، شماره 7 ، فروردین 1398، صفحه 87-109

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11003

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، مکان و ترویج) پوشاک داخلی و خارجی انجام شد تا استراتژی آمیخته بازاریابی برای کاهش ضعفهای شرکتهای داخلی بررسی گردد. بدین منظور از پرسشنامه آمیخته بازاریابی زمانی (1392 (استفاده گردید. برای استفاده از این پرسشنامه ابتدا روایی محتوایی و صوری آن توسط شش نفر از متخصصین مدیریت ورزشی گرفته ...  بیشتر

اندازه گیری ارزش ویژه برند مشتری محور در بازار پوشاک ورزشی وارداتی کشور

شیوا صفری تکیه؛ بهرام یوسفی؛ الهام قاسمی هرسینی

دوره 8، شماره 7 ، فروردین 1398، صفحه 111-133

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11004

چکیده
  بر اساس چارچوب مفهومی و مشهور ارزش ویژه برند آکر، هدف این بررسی اندازهگیری ارزش ویژه برند مشتری محور بازار پوشاک ورزشی وارداتی (آدیداس) در ایران بود. پژوهش حاضر بر مبنای هدف، کاربردی و بر مبنای روش، روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه هدف مشتریانی که به نمایندگی رسمی آدیداس در تهران (پایتخت ایران) مراجعه و خرید میکردند تعریف شد. 404 پرسشنامه ...  بیشتر