دوره و شماره: دوره 8، شماره 10، زمستان 1398، صفحه 1-185