نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هر فضای معماری، به خصوص فضای معماری مدارس، باید شرایط مساعدی برای پاسخگویی به نیازهای انسانی کاربران را فراهم آورد و ارزش زیبایی شناختی محیط آموزشی به عنوان عاملی برای حفاظت از محیط آموزشی استفاده میشود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه عناصر معماری با میزان تمایل دانش آموزان به فعالیت بدنی بود و بر روی 400 تن (189 دختر و 211 پسر) از دانش آموزان در 10 مدرسه مقطع متوسطه شهر ساری، به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انجام شد. ابزار تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت که در آن به شناسایی عناصر تأثیرگذار معماری مدرسه بر فعالیت بدنی دانش آموزان با کمک پرسشنامه پیترراد و همکاران (2008 ،(طراحی و تدوین شد و نیز روایی محتوایی توسط 15 تن اساتید دانشگاهی (تربیتبدنی و معماری) مورد ارزیابی و تائید قرار گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ با احتمال 80 درصد به دست آمد و جهت تحلیل دادهها از روشهای همبستگی، تحلیل رگرسیون استفاده شد. بر پایه یافتههای پژوهش از دیدگاه دانش آموزان عناصر معماری فضای ورزشی مدارس 45 درصد از میزان تمایل آنان را به فعالیت بدنی تبیینمینمایند؛ بنابراین طراحی محیط با عوامل تشکیلدهندهی منظر به منظور پاسخگویی به برخی نیازهای معنوی و روانی و مادی انسان، فضا و محیطی را ایجاد میکند که در جهت ارتقا کیفیت محیط و مناسب نمودن آن برای تداوم زندگی مطلوب انسان ایفای نقش مینمایند.

کلیدواژه‌ها