اهتمام به اقتصاد مقاومتی و نقش آن بر توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران

مصطفی افشاری؛ میر حسن سید عامری؛ حبیب هنری

دوره 8، شماره 9 ، مهر 1398، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11098

چکیده
  در هزاره سوم اقتصاد و شرایط اقتصادی از اصلیترین چالشهای پیشه رو برای سازمان ها بوده است. ورزشو سازمان های ورزشی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و این پژوهش باهدف بررسی اقتصاد مقاومتی و نقشآندر توسعه اقتصادی صنعت ورزش تدوین گردیده است. روش تحقیق آمیخته بوده و به شکل میدانیصورت گرفته است. جامعه این پژوهش متخصصان و صاحب نظران حوزه مدیریت ...  بیشتر

بررسی نگرش مدیران ورزشی استان مرکزی به بازاریابی

محسن اسمعیلی؛ شمس الدین رضایی؛ طهماسب شیروانی؛ مصطفی افشاری

دوره 8، شماره 9 ، مهر 1398، صفحه 23-62

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11099

چکیده
  امروزه دستیابی به منابع مالی و حمایتی یکی از دغدغه های اصلی هیئت های ورزشی می باشد که لازمه آنداشتن نگرش مناسب در حوزه بازاریابی است. هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل نگرش مدیرانهیئت های ورزشی به بازاریابی ورزشی به عنوان مقدمه ای جهت انجام فعالیت های عملیاتی بود. جامعهآماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت رئیسه هیئتهای ورزشی استان مرکزی ...  بیشتر

نقش ورزش در توسعه روابط خارجی کشورهای اقتصاد نوظهور (بریک)

مهدی شریعتی فیض آبادی؛ میثم رحیمی زاده؛ مهدی دستگردی

دوره 8، شماره 9 ، مهر 1398، صفحه 63-109

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11100

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مبتنی بر مدل بردی دیپلماسی ورزشی در کشورهای بریک و مقایسه آن باوضعیت دیپلماسی ورزشی در ایران بود؛ پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی بود که با بررسی بیش از 50مقاله، کتاب، یادداشت، خبر و ... طی سال های 1380 تا 1397 با استفاده از روش بردی انجام شد. برای دستیابی بهاطلاعات مورد نیاز متون انگلیسی و فارسی تا پایان سال ...  بیشتر

رابطه بین تعهد رابطه مند و رفع تعارض با رضایت مشتریان کالاهای ورزشی

یوسف رستم پور؛ جعفر برقی مقدم؛ حسین شرفی

دوره 8، شماره 9 ، مهر 1398، صفحه 110-125

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11101

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تعهد رابطه مند و رفع تعارض با رضایت مشتریان کالاهایورزشی می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت جزو تحقیقات توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه افرادی بود که جهت خرید به فروشگاه های کالاهای ورزشیمراجعه می کردند. حجم نمونه براساس برآورد حجم احتیاطی نمونه، 345 نفر انتخاب گردید. ...  بیشتر

نقش منابع سازمانی بر سودآوری باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران با میانجی گری مزیت رقابتی

مصطفی سلطانی؛ سید عباس بی نیاز

دوره 8، شماره 9 ، مهر 1398، صفحه 126-151

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11102

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی نقش منابع سازمانی بر سودآوری باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران با میانجی گریمزیت رقابتی بود. تحقیق حاضر، از نوع توصیفی- همبستگی بود که به روش آمیخته انجام شد. جامعهی آماریتحقیق حاضر در مطالعه کیفی و کمی شامل کلیه نخبگان آگاه در صنعت فوتبال بود. در بخش کیفی از اشباعاطلاعاتی استفاده شد که اطلاعات با 14 مصاحبه به اشباع ...  بیشتر

شناسایی و رتبه بندی موانع اقتصادی گردشگر ورزشی در کشور ایران

صدیقه اسلامی

دوره 8، شماره 9 ، مهر 1398، صفحه 152-180

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11103

چکیده
  هدف از انجام پژوهش شناسایی و رتبه بندی موانع اقتصادی گردشگری ورزشی کشور ایران می باشد. روشپژوهش، توصیفی- پیمایشی بوده و به روش میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل محققان وکارشناسان حوزه اشتغال و گردشگری بوده اند. حجم تقریبی جامعه آماری محققان 450 نفر و کارشناسان 500کوکران تعداد 274 نفر تعیین شد که به روش تصادفی خوشه ای Q نفر ...  بیشتر