دوره و شماره: دوره 8، شماره 9، پاییز 1398، صفحه 1-205 
2. بررسی نگرش مدیران ورزشی استان مرکزی به بازاریابی

صفحه 23-62

10.22054/qrsm.2019.11099

محسن اسمعیلی؛ شمس الدین رضایی؛ طهماسب شیروانی؛ مصطفی افشاری


3. نقش ورزش در توسعه روابط خارجی کشورهای اقتصاد نوظهور (بریک)

صفحه 63-109

10.22054/qrsm.2019.11100

مهدی شریعتی فیض آبادی؛ میثم رحیمی زاده؛ مهدی دستگردی