نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، مکان و ترویج) پوشاک داخلی و خارجی انجام شد تا استراتژی آمیخته بازاریابی برای کاهش ضعفهای شرکتهای داخلی بررسی گردد. بدین منظور از پرسشنامه آمیخته بازاریابی زمانی (1392 (استفاده گردید. برای استفاده از این پرسشنامه ابتدا روایی محتوایی و صوری آن توسط شش نفر از متخصصین مدیریت ورزشی گرفته شد و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 821/0 به دست آمد. به علاوه اعتبار سازه ابزار اندازهگیری به کمک تحلیل عاملی تأییدی تأیید شد. به دلیل نامحدود بودن جامعه آماری 390 پرسشنامه با روش نمونهگیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. برای تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی (فراوانی، میانگین، کولموگرف اسمیرنف، تی مستقل) استفاده شد. یافتهها نشان داد وضعیت عناصر قیمت، ترویج و توزیع از نظر مشتریان پوشاک ورزشی آدیداس در سطح بالاتری قرار دارد. لذا با توجه به نتایج و هدف پژوهش میتوان گفت جهت کاهش ضعفهای داخلی،شرکت تولیدی پوشاک ورزشی مجید بایستی به سه عنصر قیمت، ترویج و توزیع توجه نماید و برای کسب بازار رقابت به عواملی نظیر مقطوع بودن قیمت پوشاک، تبلیغات لازم، شیوه توزیع، نمایش خوب پوشاک و... توجه بیشتری نماید.

کلیدواژه‌ها