نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خورازمی تهران

چکیده

سازمانها تنها در صورتی به عمر خود ادامه میدهند که درجهای از وفاداری را در مشتریان خود ایجاد کرده باشند. اگر کالا و
خدمات انتظارات مشتری را برآورده کند در او احساس رضایت ایجاد میشود در نتیجه مشتری وفادار سازمان خواهد شد و
با حضور مجدد خود و تشویق دیگران به حضور و خرید مجدد به بقای آن سازمان و شرکت کمک میکند. هدف از این
پژوهش بررسی پیشبینها و پیامدهای وفاداری تماشاگران والیبال بود. تعداد 372 نفر از بین تماشاگران ایرانی لیگ جهانی
والیبال به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامههای وفاداری نگرشی گلادن و فانک ( 2001 )، کیفیت تیمی ژان و همکاران
1997 )، رضایتمندی کلی لیم ( 2006 )، حضور مجدد لیم ( 2006 ) و تبلیغات دهان به دهان زیاتمل و همکاران ( 1996 ) به )
عنوان ابزار اندازهگیری پژوهش استفاده شد. برای آزمون فرضهای آماری از روش رگرسیون ساده استفاده شد. نتایج نشانداد که رابطه مثبت و معنیداری بین تمامی مؤلفه های پژوهش وجود دارد. کیفیت تیمی باعث رضایتمندی تماشاگران
آن ها به تیم ملی میشود. همچنین رضایتمندی بر (p <0/ و 01 β=0/ و در نتیجه وفاداری ( 327 (p < 0/ و 01 β=0/506)
تأثیر مثبت دارد. تماشاگران وفادار سودآوری بیشتری به وجود میآورند، خریدهای مجدد (p < 0/ و 01 β=0/ وفاداری ( 377
و β=0/ بیشتری انجام میدهند و برای محصول یا خدمت سازمان تبلیغ مثبت انجام میدهند ( 469 (p <0/ و 01 β=0/5)
.(p <0/01

کلیدواژه‌ها