نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه ارومیه

چکیده

یکی از با اهمیت ترین شیوه های جدید خرید در خرده فروشی های غیر فیزیکی، خرید اینترنتی است. رشد
سریع و استفاده روزافزون از فناوری های رایانه ای، این امکان را فراهم نموده است که فروشندگان
خرده فروش و خریداران از طریق اینترنت و به شکلی بسیار مؤثرتر، ارتباط برقرار کنند. یکی از شیوه های
خرید اینترنتی خرید از طریق شبکه اجتماعی تلگرام است. هدف از پژوهش حاضر بررسی انگیزه های لذت
باور خرید اینترنتی محصولات ورزشی از راه شبکه اجتماعی تلگرام می باشد. بدین ترتیب این پژوهش
توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری را ورزشکاران شهرستان ارومیه تشکیل داده اند که دارای تجربه خرید
محصولات و خدمات ورزشی از شبکه اجتماعی تلگرام را دارا می باشند با توجه به نامحدود بودن و
دردست نداشتن اطلاعات و آمار دقیق جامعه مورد نظر، حجم نمونه 120 نفر در نظر گرفته شده است. ابزار
مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های آرنولدر و رینولدز ( 2003 ) است که دارای 15 سؤال در قالب
طیف 5 ارزشی لیکرت می باشد. در این پژوهش، از روش های آماری توصیفی برای محاسبه شاخص هایگرایش های مرکزی مانند میانگین و نما و شاخص های پراکندگی مثل انحراف استاندارد و نیز جدول ونمودارها استفاده شده است و از آمار استنباطی به منظور تحلیل استنباطی داده های به دست آمده از تی تک متغیره و برای رتبه بندی متغیرها از آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شده است.
نتایج حاصله در خصوص اولویت بندی انگیزه های لذت باور مؤثر در خرید محصولات ورزشی نشان داد. ازدیدگاه افراد موردمطالعه به ترتیب اولویت جایگاه و اختیار، روابط اجتماعی، آگاهی از روندها،ماجراجویی و ارزش قرار دارند.

کلیدواژه‌ها