نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر تصمیم گیری های استراتژیک مالی در کمیته ملی
المپیک ج.ا.ا. بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری دادهها توصیفی- پیمایشی
است و بر اساس رویکرد تحقیق، آمیخته میباشد. جامعهی آماری این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی (کلیه
مدیران کمیته ملی المپیک)( 64 نفر) و متخصصان و خبرگان آشنا به تصمیمهای راهبردی مالی در کمیته ملی
المپیک ( 96 ) بود؛ بنابراین به صورت کلی، تعداد نمونه برابر با 160 نفر بود که پرسشنامههای صحیح بازگردانده
استفاده (Smart PLS شده، 147 مورد گردید. به منظور آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری (نرم افزار
شد. روایی و پایایی ابزار مورد استفاده مورد تأیید قرار گرفت و نتایج نشان داد که سه بعد فرهنگ سازمانی، منابعمالی و فشارهای گروهی از ابعاد عوامل سازمانی و اثرگذار بر تصمیم گیری های استراتژیک مالی کمیته ملی
المپیک ایران میباشند و سه بعد دیگر (ساختار سازمانی، سیستم اطلاعات و آئیننامه و ضوابط) از عوامل
سازمانی نمیباشند.

کلیدواژه‌ها