نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بازار مبل ایران به عنوان حامی مالی باشگاه استقلال با ارزش ویژهی نشان
تجاری مبتنی بر مشتری بود و روش تحقیق توصیفی به روش همبستگی میباشد که با توجه به نرمال بودن دادهها
از ماتریس ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نمونه آماری تحقیق حاضر 375 نفر از دانشجویان دانشگاه-
های تهران بودند که به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند در تحقیق حاضر نیز روایی صوری و
محتوایی آن با کمک اعضای هیئت علمی با تخصص بازاریابی بررسی و اصلاحات مورد نظر ایشان در پرسشنامه
0/ 0 به دست آمد ( 01 / اعمال شد و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی برابر با 86
همبستگی پیرسون متغیرهای همنوایی برابر با 0,93 و احساسات 0,82 و قضاوت 0,86 تصویرسازی 0,85 در (>p
سطح معنی داری 0,05 به دست آمد بررسی انجام شده در ارتباط با نگرش طرفداران استقلال و سایر تیمها بر
روی ارزش ویژهی نشان تجاری بازار مبل ایران مبتنی بر مشتری مشخص شد که در تمامی موارد طرفداران
استقلال گرایش بهتری را نسبت به بازار مبل ایران دارند. حفظ و توسعه ارزش ویژه نشان تجاری اغلب فعالیتی
چالش برانگیز و دشوار است. اجرای مدیریت ارزش ویژهی نشان تجاری نیازمند آن است که چشم انداز گسترده-ای از نگرشهای مختلف نسبت به ارزش ویژه نشان تجاری اتخاذ شود نتایج تحقیقات نشان میدهد که حامی
مالی شدن بازار مبل ایران برای باشگاه استقلال منجر به ارزش ویژه گردیده است و در مقایسه با سایر تیمها
ارزش ویژهی نشان تجاری ایجاد شده برای نشان تجاری بازار میل ایران در میان طرفداران استقلال بیشتر بوده
است.

کلیدواژه‌ها