نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

افراد مختلف جامعه رفتار خرید متفاوتی دارند. بازاریابان پیوسته به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم خرید
مشتریان هستند. هدف این تحقیق، بررسی سبکهای تصمیمگیری برای خرید پوشاک ورزشی بود. روش تحقیق
توصیفی و از نوع پیمایشی بود و جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق
کلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بودند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 375 نفر تعیین و نمونه-
گیری به روش تصادفی طبقهای انجام شد. ابزار جمع آوری دادهها، پرسشنامه سبک تصمیمگیری مصرف کننده
اسپرولز و کندال ( 1986 ) بود. پس از بررسی و تائید روایی ابزار توسط 10 تن از متخصصین مدیریت ورزشی،0). برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای تحلیل / پایایی ابزار نیز با استفاده از آلفای کرونباخ تائید شد( 812
عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تائیدی و آزمون تی مستقل استفاده شد. یافتههای تحقیق نشان داد دانشجویان ازهفت سبک تصمیمگیری برای خرید پوشاک ورزشی استفاده می کنند. همچنین تمایل به سبکهای خرید مدگرا، کیفیتگرا و عادتگرا در بین دانشجویان ورزشکار، بیشتر از دانشجویان غیرورزشکار بود. یافتههای
این تحقیق میتواند به شناخت بیشتر تولیدکنندگان و بازاریابان پوشاک ورزشی از جامعه دانشجویی و سبکهای خرید آنان کمک کند.

کلیدواژه‌ها