نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از انجام پژوهش شناسایی و رتبه بندی موانع اقتصادی گردشگری ورزشی کشور ایران می باشد. روش
پژوهش، توصیفی- پیمایشی بوده و به روش میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل محققان و
کارشناسان حوزه اشتغال و گردشگری بوده اند. حجم تقریبی جامعه آماری محققان 450 نفر و کارشناسان 500
کوکران تعداد 274 نفر تعیین شد که به روش تصادفی خوشه ای Q نفر در نظر گرفته شد و با استفاده از فرمول
انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بوده که با استفاده از نظر کارشناسان روایی صوری آن
تأیید و با تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل اصلی مشخص و سپس با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار
0 محاسبه شد. جهت رتبه بندی موانع از آزمون فریدمن و برای مقایسه نظر / گرفتند. ضریب آلفای کرونباخ نیز 90
کارشناسان و محققین از آزمون یو من ویتنی استفاده شد. نتایج نشان داد که با توجه به وجود اختلاف معنی دار
بین عوامل، مهم ترین موانع توسعه اقتصادی، موانع ورود گردشگر ورزشی به کشور و موانع توسعه سرمایه گذاری در بخش گردشگری ورزشی و موانع درآمدزایی حاصل از ورود گردشگران در رتبه های بعدی قرار دارند؛
بنابراین برای توسعه گردشگری ورزشی و استفاده ملی از عواید اقتصادی آن در ابتدا باید موانع ورود گردشگران
را از پیش راه برداشت و از اقدامات اولیه، فراهم نمودن زیرساخت ها و امکانات زیربنایی جهت توسعه
سرمایه گذاری و به دنبال آن درآمدزایی می باشد.

کلیدواژه‌ها