نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

2 دانشگاه آزاد مهاباد

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تعهد رابطه مند و رفع تعارض با رضایت مشتریان کالاهای
ورزشی می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت جزو تحقیقات توصیفی-
همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه افرادی بود که جهت خرید به فروشگاه های کالاهای ورزشی
مراجعه می کردند. حجم نمونه براساس برآورد حجم احتیاطی نمونه، 345 نفر انتخاب گردید. برای
جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تعهد رابطه مند و رفع تعارض دوییسی و واه ( 2005 ) با ضریب پایایی
0 استفاده گردید. / 0؛ رضایت مشتری ماندگانی ( 1390 ) با ضریب پایایی 87 / 0، رفع تعارض 84 / تعهد 76
روایی پرسشنامه ها توسط اساتید مجرب تأیید گردید و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار
استنباطی آلفای کرونباخ، کلموگروف اسمیرونوف، آزمون تی تک نمونه ای، آزمون تی مستقل، ضریب P≤0/ و 01 P≤0/ همبستگی پیرسون، آنووا، آزمون ال اس دی انجام پذیرفت. تمامی تحلیل ها در سطح 05
استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس نسخه 22 انجام گردید.
یافته ها نشان داد بین تعهد رابطه مند و رفع تعارض با رضایت مشتریان کالاهای ورزشی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد و وضعیت تعهد رابطه مند و رفع تعارض از دیدگاه مشتریان کالاهای ورزشی نامطلوب
می باشد. همچنین نتایج جمعیت شناختی نشان داد رضایت افراد 47 سال و بالاتر از تعهد و رفع تعارض
توسط فروشندگان کمتر از سایر سنین می باشد.

کلیدواژه‌ها