نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم ورزشی

2 دانشگاه ایلام

3 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه دستیابی به منابع مالی و حمایتی یکی از دغدغه های اصلی هیئت های ورزشی می باشد که لازمه آن
داشتن نگرش مناسب در حوزه بازاریابی است. هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل نگرش مدیران
هیئت های ورزشی به بازاریابی ورزشی به عنوان مقدمه ای جهت انجام فعالیت های عملیاتی بود. جامعه
آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت رئیسه هیئتهای ورزشی استان مرکزی و مدیران و کارشناسان اداره
کل و ادارات شهرستان بوده است. تعداد نمونه به صورت کل شمار بود و 104 پرسشنامه محقق ساخته مورد
تحلیل قرار گرفت. این پرسشنامه حاوی 47 سؤال بود که پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ
0/94 به دست آمد و روایی به وسیله اساتید دانشگاهی و کارشناسان تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها
از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون کولموگراف اسمیرنف، تی تک گروهی، فریدمن، تحلیل عاملی
و اسمارت ‌ اکتشافی و تأییدی و معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22
پی ال اس استفاده شد. نتایج 8 عامل را مشخص نمود که بسته به ماهیت با نظر تیم تحقیق با عناوین سنجشعملکرد، قیمت گذاری، رقابت گرایی، داشتن برنامه و هدف، منابع انسانی، نگرش به بازار (محیط)،
استراتژی بازاریابی، مشتری گرایی نام گذاری شد. نتایج نشان داد میانگین به دست آمده در تمامی عوامل
از مناسب (GOF) بالاتر از حد متوسط بوده است. نتایج سنجش کلی مدل همچون شاخص نیکویی برازش
بودن مدل ارائه شده حکایت داشت. به هیئت های ورزشی توصیه می شود توجه ویژه ای به عوامل مطرح در
تحقیق داشته باشند.

کلیدواژه‌ها