نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رجاء قزوین

2 دانشگاه آزاد مهاباد

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش منابع سازمانی بر سودآوری باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران با میانجی گری
مزیت رقابتی بود. تحقیق حاضر، از نوع توصیفی- همبستگی بود که به روش آمیخته انجام شد. جامعهی آماری
تحقیق حاضر در مطالعه کیفی و کمی شامل کلیه نخبگان آگاه در صنعت فوتبال بود. در بخش کیفی از اشباع
اطلاعاتی استفاده شد که اطلاعات با 14 مصاحبه به اشباع رسید، در این بخش نمونه ها به صورت هدفمند طبقه ای
انتخاب شدند. همچنین در بخش کمی از نمونه گیری هدفمند استفاده شد که شامل 100 نفر از اساتید مدیریت
ورزشی و کارشناسان فوتبال بودند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات در بخش کمی، شامل پرسشنامه
محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن مورد تأیید هشت تن از اساتید خبره مدیریت ورزشی قرار گرفت.
همچنین برای بررسی پایایی متغیرها از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که مشخص گردیدکه داده ها از پایایی مناسبی برخودار بودند. از روش تحلیل محتوا در جهت بررسی مصاحبه های متخصصین و از
روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس در جهت بررسی مدل تحقیق استفاده شد.
نتایج نشان داد که در قالب مدل تحقیق، منابع سازمانی و مزیت رقابتی بر میزان سودآوری در باشگاه های فوتبال
حرفه ای ایران تأثیر معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که مزیت رقابتی در این رابطه، نقش میانجی جزئی را
بازی می کند؛ بنابراین پیشنهاد می گردد تا باشگاه های فوتبال ایران با بهبود وضعیت منابع سازمانی و توسعه مزیت
رقابتی، در جهت رسیدن به سودآوری اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها