نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم ورزشی

2 دانشگاه ارومیه

3 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در هزاره سوم اقتصاد و شرایط اقتصادی از اصلیترین چالشهای پیشه رو برای سازمان ها بوده است. ورزش
و سازمان های ورزشی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و این پژوهش باهدف بررسی اقتصاد مقاومتی و نقشآن
در توسعه اقتصادی صنعت ورزش تدوین گردیده است. روش تحقیق آمیخته بوده و به شکل میدانی
صورت گرفته است. جامعه این پژوهش متخصصان و صاحب نظران حوزه مدیریت و ورزش میباشند ( 160
برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامههای محقق ساخته اقتصاد مقاومتی برگرفته پژوهش ترابزاده .(N=
1392 ) و توسعه اقتصادی صنعت ورزش برگرفته از پژوهش الهی ( 1387 ) استفاده گردید. از آزمونهای )
نسخه 22 و تحلیل Spss کالموگروف اسمیرنف، دوجملهای و آزمون همبستگی اسپیرمن در نرم افزار
نسخه 22 انجام شد. نتایج نشان داد ارتباط بین اقتصاد مقاومتی Amos عاملی تأییدی و اکتشافی در نرم افزار
اثر اقتصاد T و توسعه اقتصادی صنعت ورزش و مؤلفه های آن وجود داشته و ضرایب رگرسیونی و مقادیر
مقاومتی بر توسعه اقتصادی صنعت ورزش را تائید کرد. بر مبنای نتایج به دست آمده بدیهی است مسئولین
برای توسعه در بخش صنعت ورزش راهی جز توجه ویژه به راهکارهای اقتصاد مقاومتی بخصوص توجه بهزیرساختهای اقتصادی و درآمدزا در بخش ورزش نداشته و این امر می تواند کلیدی راهگشا در این زمینه
باشد.

کلیدواژه‌ها