بررسی ریسک پذیری مدیران ورزشی و توجه آنان به نظرات اعضای سازمان

فرزاد غفوری؛ فرزاد خواجه؛ حبیب هنری

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 1-16

چکیده
  این تحقیق به منظور تعیین ریسک­پذیری و توجه به نظرات زیردستان و مافوقان در بین مدیران ورزشی انجام شد. برای این منظور 128 نفر از مدیران میانی سازمان‏های ورزشی (84 درصد مرد و16 درصد زن) به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقَق ساخته بوده که روایی و پایایی آن با نظر متخصَصین تأیید شد. پرسشنامه­ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی بازاریابی ورزشیدر بازی‏های المپیک تابستانی و زمستانی (2004 – 1996)

فرشاد تجاری؛ الهام فرهاد فر؛ علی زارعی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 17-36

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی و مطالعه تطبیقی بازاریابی ورزشی در سه دوره از بازی‏های المپیک تابستانی و زمستانی 1996 الی 2004 می­باشد. نمونه­ها به روش نمونه­گیری هدفدار انتخاب شده­اند. از مطالعه کتابخانه­ای استفاده شده و روش تحقیق از نوع گذشته­نگر، کاربردی و توصیفی است. نتایج تحقیق نشان داد که پخش تلویزیونی و خبررسانی، مجموع بینندگان ...  بیشتر

رابطه بین میزان خلاقیت مربیان با عملکرد تیم‏های ورزشی آنها

غلامرضا شعبانی بهار؛ علی یلفانی؛ جواد اقبالیان

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 37-50

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین خلاقیت مربیان با عملکرد تیم­های ورزشی فوتسال و والیبال می­باشد. جامعه آماری این تحقیق را، مربیان تیم­های ورزشی والیبال و فوتسال (خانم­ها و آقایان) شرکت­کننده در مسابقات سراسری دانشجویان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری تشکیل داده است که براساس جدول مورگان و کرجسای72 نفر از آنها به صورت تصادفی ...  بیشتر

مطالعه نقش ویژگی‏های فردی بر بروز عوامل استرس‏زای شغلی در بین دبیران تربیت بدنی شهرستان شهریار

غلامعلی کارگر؛ حسین بیگدلی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 51-76

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط بین عوامل استرس­زای شغلی و ویژگی‏های فردی در بین دبیران تربیت بدنی شهرستان شهریار بود. جامعه آماری شامل 120 دبیر از مدارس شهرستان شهریار بود که تعداد 92 نفر با استفاده از جدول کرجسای مورگان به عنوان جامعه نمونه تحقیق تعیین گردید. روش انجام این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر استراتژی همبستگی ...  بیشتر

رابطۀ تحصیلات با میزان شرکت بانوان در فعالیت های ورزش تفریحی

سارا کشکر؛ محمد احسانی؛ حمید قاسمی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 119-142

چکیده
  تحصیلات و اثر آن بر میزان شرکت در ورزش تفریحی یعنی ورزشی که فرد در زمان فراغت خود در آن حضور می‏یابد در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق تعداد 1200 نفر از زنان شهر تهران به عنوان نمونه آماری با روش نمونه‏گیری چندمرحله‏ای خوشه‏ای بطور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه تحقیق را که توسط محقَق ساخته و روایی و اعتبارسنجی (93/0=α) ...  بیشتر

طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی استان کرمان

عبدالمهدی نصیرزاده؛ محمود گودرزی؛ ابوالفضل فراهانی؛ مهدی گودرزی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 77-106

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی استان کرمان بود. برای گردآوری اطلاعات از بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه، نظر سنجی و جلسات شورای راهبردی استفاده شد. نمونه آماری این پژوهش 30 نفر از (اساتید تربیت بدنی مؤسسات آموزش عالی، مدیران کل تربیت بدنی، مدیرعامل­های باشگاه‏های حاضر در لیگ‏های برترکشور ...  بیشتر

رابطه جهت ‏گیری هدفی، فضای انگیزشی ادراک شده و اخلاق ورزشکاری در ورزشکاران جوان

بهرام یوسفی؛ زهره حسنی؛ فرید بهرامی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 107-118

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی رابطه جهت‏گیری هدفی، فضای انگیزشی ادراک شده با شاخص‏های اخلاق ورزشکاری بود. شرکت‏کنندگان شامل 366 ورزشکار پسر با میانگین سن (47/2±51/17) بودند که به پرسشنامه‏هایTEOSQ ، PMCQ و MOSO پاسخ دادند. ضریب همبستگی پیرسون نشان دهنده رابطه مثبت و معنی‏دار جهت‏گیری تکلیف‏گرا و همچنین فضای ادراک شده انگیزشی تکلیف‏مدار ...  بیشتر