دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-145 
3. ارتباط ادراک از منابع قدرت مربیان و رضایتمندی جودوکاران نخبه ایران

صفحه 37-56

رسول نوروزی سید حسینی؛ هاشم کوزه چیان؛ فروغ فتاحی مسرور؛ صلاح دستوم