نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 کارشناس ارشد(مربی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و مطالعه تطبیقی بازاریابی ورزشی در سه دوره از بازی‏های المپیک تابستانی و زمستانی 1996 الی 2004 می­باشد. نمونه­ها به روش نمونه­گیری هدفدار انتخاب شده­اند. از مطالعه کتابخانه­ای استفاده شده و روش تحقیق از نوع گذشته­نگر، کاربردی و توصیفی است. نتایج تحقیق نشان داد که پخش تلویزیونی و خبررسانی، مجموع بینندگان تلویزیونی، میزان سود و درآمد بازاریابی وسهم هر یک از کمیته­های خانواده المپیک، برنامه فروش بلیط و برنامه مجوزدهی در المپیک­های زمستانی روند رو به رشد داشته است. حمایت مالی، تعداد حامیان مالی در المپیک­های زمستانی و برنامه فروش بلیط در المپیک­های تابستانی روند صعودی و سپس نزولی داشته است. برنامه مجوزدهی در المپیک‏های تابستانی ابتدا سیر نزولی و سپس سیر صعودی داشته است. تعداد حامیان مالی در المپیک­های تابستانی روند نزولی داشته است. تعداد شرکا افزایش نامحسوسی داشته وسپس میزان آن ثابت مانده است. همچنین خبررسانی تلویزیونی سودمندترین شاخص بازاریابی در بازی‏های المپیک بنظر می­رسد. بنابراین سرمایه­گذاری در فرصت‏های تجاری بازی‏های المپیک زمینه را برای توسعه آینده فراهم می‏نماید.

کلیدواژه‌ها

منابع فارسی
النشار، عادل.(2003). بازاریابی ورزشی، روندهای فعلی و آینده. خلاصه مقالات دومین همایش خاورمیانه‏ای ایچ پر. تهران.
احسانی،محمد.(1382). مدیریت بازاریابی ورزشی.خلاصه مقالات دومین همایش خاورمیانه‏ای ایچ پر. تهران.
ایزدی، علیرضا.(1383). توصیف عوامل مؤثر بر جذب اسپانسرشیب شرکت‏های اسپانسر فوتبال حرفه­ای ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم. دانشکده تربیت بدنی.
بلوریان تهرانی، محمد.(1382). طراحی استراتژی، برنامه­ریزی و مهارت‏های فروش و فروشندگی حرفه­ای. چاپ اول تهران. شرکت چاپ و نشر بازرگانی. 5 و 83. 
پارسی پور، سولماز.(1383). بازاریابی ورزشی و دیدگاه استراتژیک. فصلنامه علم ورزش. شماره 4. زیر چاپ.
حمیدی، مهرزاد.(1384). بازاریابی در رویدادهای ورزشی. خلاصه مقالات پنجمین کنگره بین المللی علمی ــ ورزشی بسوی آینده.
صادقی، حسین.(1382). ارتباط متقابل ورزش و اقتصاد در روند توسعه. خلاصه مقالات دومین کنگره خاورمیانه­ای ایچ پر. تهران.
صنایعی، علی.(1347). اصول بازاریابی و مدیریت بازار. چاپ سوم. تهران. پرسش:10 ــ 7.
فیاض، محمدرضا.(1382). ورزش، صنعت، بازاریابی. خلاصه مقالات دومین همایش خاورمیانه‏ای ایچ پر. تهران.
کمالى، کامل و دادخواه. محمدرضا.(1381). بازاریابی و مدیریت بازار (علمی ـ کاربردی). چاپ دوم. تهران: شهرآشوب: 120 ــ 102 و 200 ــ 193.
کوزه چیان، هاشم. احسانی، محمد. فرزان، فرزام و کریمی طرقبه، الهام.(1384). روش­های مناسب بازاریابی در ورزش زنان مسلمان. خلاصه مقالات پنجمین کنگره بین المللی علمی ــ ورزشی بسوی آینده.
ولادیمیر، آندرف و فرانسوانیس، ژان.(1380). اقتصاد ورزش.( ترجمه اله‏وردی جزایری). چاپ اول. تهران: انتشارات علم ورزش، 40 ــ 30.
هاشمی سیاوشانی، محمد.(1382). بررسی جذب حمایت‏های مالی جهت تیم‏های ورزشی کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم، دانشکده تربیت بدنی. چاپ نشده.
هنری، حبیب.(1384). بنیان­های بازاریابی در ورزش زنان. خلاصه مقالات پنجمین کنگره بین المللی علمی ـ ورزشی  به سوی آینده.
 
 
منابع لاتین
http. www. Beijing 2008 Olympic Marketing. (2005).
htt . www . City and Sport Marketing Strategy. (2005): The Case of Athen 2004.  
Jarvise, Nigel. (2002). Sponsorship and Goy Sport: a case study of the 2000 Gay softball world series. International journal of sport marketing & sponsorship. Vol.  4, No. 3.
Lee. Johnny.k. (2005): marketing and promotion of the Olympic Games: Published by the United States sports academy. The sport journal.
Lachowest, Tony & Gladden, James. (2003). A frame work for understanding Cause Related Sport Marketing Programs. International journal of sport Marketing & sponsorship. vol. 4, No. 4.
Mc Donald, C. (1991). Sponsorship and the Image of the Sponsor. European Journal of Marketing. vol. 25, no. 11, PP. 31 _ 38. 
Porter, Philip. (2005) .htt .www. Olympic Marketing: An Overview.
Pritchard, Mark & Negro, Chris. (2001). Sport Loyalty Program and Their Impact on Fan Relationship. International journal of sport Marketing & Sponsorship vol. 3, no. 3.
Rines, Simon. (2002). Guinness Rugby World cup Sponsorship: A Global Platform for Meeting Business Objectives. International journal of sport Marketing & sponsorship. vol .3 , no .4 . 
Taranto, R. (1998). Special events _ a unique Tool of Marketing and Promotion Business Date. International journal of sport marketing &sponsorship .vol.6, no.1. PP. 5 _9.
25. Tripodi, John. (2001). Sponsorship _ A Confirmed Weapon in the Promotional Armory .international journal of sport marketing & sponsorship. vol. 3, no. 1.
Wilcox, Ralph & Andrews, David. (2001).AXAUK, Real life Supporters and Sponsorship of the Football Association Challenge Cup: International Journal of Sport marketing & sponsorship.  vol. 3, No. 2.
http . www. Fact File 2004, Olympic Marketing. (2005).
Girginov and Parry. (2005).The Olympic Games Explained: Olympic Marketing. PP. 93 _ 116.
Girginov and Parry. (2005). Economic and Environment Impact Of TheOlympic Games. PP.116 _ 130.
http .www. Hailer Announced Official Sponsor of Beijing 2008 Games. (2005): Maeket Place.
http .www.  IOC final report 2001 _ 2004. Marketing revenue. (2005).
http .www. 2006 Marketing fact file. (2005).
http .www. Marketing Revenue; Olympic Broadcast. (2005).
http.www.Olympic Studies Center Olympics By subject Economic& Tourism .(2005).’Olympic Games Tourism Strategy’,page3 http://www.ausport.gov.au/fulltext/2001/atc/olympicreview.pdf
Papanikos.G et al. http .www. Olympic Marketing: An Overview (2005). The sportjournal.org/2003 Journal/Vol6-No2/ athens. asp
http .www. Revenue Generation (2001 _ 2004). (2005).
http .www. Saltlake 2002 Marketing and Finance. (2005).
http .www. Sydney 2000 Olympic Marketing. (2004).
http .www. The Economic Impact of Hosting the 1996 Summer Olympic. (2005).
Lachowest, Tony & Gladden, James. (2003). A frame work for understanding Cause Related Sport Marketing Programs. international journal of sport marketing & sponsorship. vol. 4, No. 4.
Roy, Donald & Graeff, Timothy. (2003). Influences on Consumer Responses to Winter Olympics Sponsorship. International Journal of sport marketing & Sponsorship vol: 4. No: 4.   
Jeffrey G. Owen:( 2005).Estimating the Cost and Benefit of Hosting Olympic Games:What Can Beijing Expect from Its 2008 Games? in The Industrial Geographer Volume 3 Issue 1.
Pricewaterhouse Coopers (2004), ‘European Economic Outlook June 2004’, page
http://www.pwcglobal.com/gx/eng/ins-sol/specint/ neweurope/ epa/ EEOJun04SectionIII.
htt.www.Olympic marketing 15 .(1999) published by the international Olympic committee.