نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تربیت بدنی پیام نور

2 استاد دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه پیام نور

4 کارشناس ارشد تربیت بدنی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی استان کرمان بود. برای گردآوری اطلاعات از بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه، نظر سنجی و جلسات شورای راهبردی استفاده شد. نمونه آماری این پژوهش 30 نفر از (اساتید تربیت بدنی مؤسسات آموزش عالی، مدیران کل تربیت بدنی، مدیرعامل­های باشگاه‏های حاضر در لیگ‏های برترکشور و دانشجویان ارشد مدیریت ورزشی استان) که در زمینه فعالیت­های ورزش همگانی و قهرمانی نقش داشته­اند می­باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها علاوه بر شاخص‏های توصیفی و آزمون فریدمن، از ماتریس ارزیابی درونی و بیرونی و تحلیل swot استفاده شد. ابزار جمع آوری داده­ها، پرسشنامه محقَق سا خته­ای که روائی آن توسط چند تن از اساتید صاحب نظر و پایائی آن از روش آلفای کرونباخ (آلفا=91/0) تأیید گردید.
یافته­های پژوهش نشان داد اداره کل تربیت­بدنی استان­کرمان در ورزش همگانی در وضعیت کنونی دارای 8 قوت و 16 ضعف است و با 9 فرصت و 14 تهدید مواجه می­باشد. ساخت و احداث ایستگاه‏های تندرستی در پارک­ها، حضور جامعه جوان در ورزش همگانی، عدم توسعه فرهنگ ورزش و تحرک در جامعه، نداشتن برنامه کوتاه­مدت و بلندمدت، عدم استفاده از نیروهای کارآمد و متخصص در ورزش­های همگانی، تأکید تعالیم دینی و پزشکان به امر پرداختن به ورزش، هزینه کمتر امکان دسترسی بیشتر به ورزش همگانی نسبت به سایر ورزش­ها، بالابودن نرخ بیکاری و اعتیاد در استان،کمبود سرانه فضای سبز در استان، نفوذ فرهنگ جوان پسند غربی و کاهش اوقات فراغت مردم استان به دلیل مشکلات معیشتی از جمله این عوامل بودند. نتایج تحقیق پس از تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و تشکیل ماتریس ارزیابی هر یک از عوامل­داخلی و خارجی ورزش همگانی استان محرز شد که اداره کل تربیت استان کرمان در زمینه ورزش همگانی در موقعیت WT قرار دارد که می بایستی از استراتژی تدافعی (تغییر یا رها کردن) استفاده نماید. و در نهایت، براساس تحلیل­های استراتژیک به تدوین برنامه استراتژیک اداره کل تربیت بدنی استان کرمان در ورزش همگانی اقدام شد و موضوعات استراتژیک آن شامل چشم انداز، مأموریت، اهداف بلندمدت، استراتژی و برنامه­های عملیاتی ورزش همگانی استان کرمان بود.

کلیدواژه‌ها

حمیدی زاده، حمیدرضا. (1380). برنامه ریزی استراتژیک. انتشارات سمت.
خاکی، آفرینش؛ تند نویس، فریدون؛ مظفری، امیراحمد. (1384). مقایسه دیدگاه های اعضای هیات علمی، مربیان، ورزشکاران و مدیران در مورد چگونگی توسعه ورزشی همگانی. نشریه علوم حرکتی. شماره 5.
دبورا، آ. وست، چارلز آ. بوچر، (1375). مبانی تربیت‌بدنی و ورزش. ترجمه احمد آزاد، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران.
سالنامه آماری استان کرمان. (1386). معاونت امار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. (1380). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ پنجم، انتشارات آگاه.
سند راهبردی نظام جامع تربیت بدنی و ورزش کشور. (1382). شرکت رادسامانه.
غفرانی، محسن (1387). طرّاحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی و همگانی استان سیستان و بلوچستان. رساله دکتری، دانشگاه تهران.
غفوری، فرزاد. رحمان سرشت، حسین. کوزه چیان، هاشم و احسانی، محمد. (1382). مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه های همگانی در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی.نشریه حرکت. شمارة 16 . صص 78-57.
طاهر، روشندل اربطانی.(1386). تبیین جایگاه رسانه های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور. حرکت. شماره 33، صص 177-165.
فرد دیوید . (1385). مدیریت استراتژیک. ترجمة علی پارسائیان، محمد اعرابی، چاپ نهم، دفتر پژوهش های فرهنگی تهران.
معدن کن، محمد. (1369). نقش ورزش در جلوگیری از انحرافات اخلاقی جوانان. سازمان برنامه و بودجه. تهران.
مظفری، امیر احمد، قره، محمدعلی. (1384). وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه آن باچند کشور منتخب جهان. نشریة علوم حرکتی، شمارة 6.
 
 
Ansoff HI. (1994). Comment on henry mintzberg`s rethinking strategic planning. Long Range Plan : 27(3):PP:31-2.
Barrie Houlihan , Anita White (2002). the politics of sports development: development of Sport or Development Through sport? P:200.
Blair , S.N.l m.Booth ; I . Gyarfas ; H. Iwane ; B. Marti ; V. Matsudo , et al . (1996) .Development of public policy and physically activity inititatives internationally . Sport Medicine , 21 , 157-163.
Booth , M.; P.Macaskhll ; N. Owen ; B . Oldenburg ; b.H.Narcus ; & A.Bauman (1993). Population prevalence and correlates of stages of change in physical activity , Heal Education Quarterly , 20 , 431-440.
Collins, M.F (2002). Sport for all as a multifaceted product of domestic and international influences. Email .
Caramer , S.R.; D.C. Nieman & J.W. Lee (1991). "The effects of moderate exercise training on psychological well – being and mood state in women ". Journal of Psychosomatic Research , 35,437-449.
David C.Watt . (2003) ,. "Sports management and administration " . P:126.
David Jennings and john J.Disney . (2006). "Designing the strategic planning process:does psychological type matter?www.emeradinsight.com/0025-1747.htm.
Fred R.David , (1998) . "How companies define their mission " . long range planning 22 , no , 3.
Girginov Vassil . (2001) . "Strategic relations and sport policy making": the case of aerobic union and school sport federation , Bulgaria". Journal of Soprt management , 15, PP:173-b, 194.
Grant , R.M. (2003) . "Strategic planning in a turbulent environment : evidence from the oil majors ". Strategic Management Journal , vol . 24 No.6. PP: 491-527.