1. ارتباط نقش‌های اطلاع رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزشی و فرهنگ سازی رسانه‌های گروهی با توسعه ورزش دانش‌آموزی

صفحه 1-16

زهرا مرادی؛ مهدی مرادی؛ محمود گودرزی؛ فهیمه نگین تاجی


2. ارزیابی کیفیت وب سایت‏های فدراسیون‌های ورزشی منتخب

صفحه 17-36

اکبر فرید فتحی


3. ارتباط ادراک از منابع قدرت مربیان و رضایتمندی جودوکاران نخبه ایران

صفحه 37-56

رسول نوروزی سید حسینی؛ هاشم کوزه چیان؛ فروغ فتاحی مسرور؛ صلاح دستوم


4. بررسی شرایط انتصاب مدیران در پست‏های مدیریتی مراکز ورزش دانشگاه‏های تهران

صفحه 57-72

غلامعلی کارگر؛ سارا کشکر؛ بهاره خسروی راد


5. رابطه مسئولیت‌پذیری و سلامت روان بانوان ورزشکار آماتور کرج

صفحه 73-88

ابوالقاسم عیسی مراد؛ نوشین جماعت لو


6. بررسی چالش های پیش روی انجمن علمی مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و ارائه ی راه کارهای اصلاحی

صفحه 89-104

آزیتا شهپرتوفیق؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی


7. عوامل مؤثر در موقعیت اجتماعی دبیران تربیت بدنی از دیدگاه دانش‌آموزان متوسطه شهر اصفهان

صفحه 105-121

مسعود نادریان جهرمی؛ اکبر جابری