ارتباط ادراک از منابع قدرت مربیان و رضایتمندی جودوکاران نخبه ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین ارتباط بین ادراک از منابع قدرت مربیان با رضایتمندی جودوکاران نخبه ایران بود که با روش تحقیق همبستگی و به صورت میدانی به اجرا درآمد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه جودوکاران لیگ برتر تشکیل می­دادند. در این تحقیق نمونه آماری 115 جودوکار در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه­های اطلاعات فردی، پرسشنامه قدرت در ورزش(96/0=α) و پرسشنامه رضایتمندی ورزشکار (94/0=α) استفاده شد . به منظور تجزیه و تحلیل داده‏ها از روش آمار توصیفی، و در راستای تعیین ارتباط از رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که بین منابع قدرت مربیان و رضایتمندی بازیکنان رابطه معنی داری وجود دارد (01/0> p). همچنین یافته­های تحقیق رابطه مثبت و معنی داری بین قدرت مبتنی بر پاداش و قدرت مرجعیت با رضایتمندی بازیکنان را نشان داد(01/0> p)، ولی بین منابع قدرت مبتنی بر تنبیه، قدرت قانونی و قدرت تخصص با رضایتمندی بازیکنان ارتباط معنی داری مشاهده نشد(05/0> p). به طور کلی منابع قدرت مربیان عاملی مهم و پیش­بینی کننده در رضایتمندی ورزشکاران است.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی

اچ انشل، مارک .(1380). روانشناسی ورزش از تئوری تا عمل، ترجمه سیدعلی اصغر مسدد، انتشارات اطلاعات.

تهامی، گلاره.(1388). رابطه بین سبک رهبری و منبع قدرت مربیان تیم­های لیگ برتر والیبال کشور از دیدگاه بازیکنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.

جباری، غلامرضا. کوزه چیان، هاشم. خبیری، محمد.(1379). بررسی سبک رهبری، توانایی‏ها و نحوه عملکرد مربیان فوتبال باشگاه­های دسته اول و دوم کشور. نشریه حرکت. شماره 6. ص ص: 103-120.

خبیری، محمد.(1387). کاربردهای روانشناسی در مربیگری فوتبال. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

رابینز، استیفن پی.(1385). مبانی رفتارسازمانی، علی پارسائیان و سیدمحمداعرابی، انتشارات دفتر پژوهش‏های فرهنگی.

عزیزی، بیستون. مهرابی کوشکی، علی. پیری، مسعود. جلالی فراهانی، مجید.(1388). تعیین منابع قدرت مدیران سازمان تربیت بدنی و ارتباط آن با سطح آمادگی و رضایت کارکنان. نشریه حرکت، مدیریت ورزشی،شماره 3، ص ص: 119-133.

فلاح؛ ماریه.(1387). رابطه شیوه‏های اعمال قدرت مربیان و رضایتمندی ورزشکاران زن استان مازندران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شمال.

کریمی طرقبه، الهام .(1383). تعیین منابع قدرت مدیران تربیت بدنی شهرستان مشهد و ارتباط آن با سطح آمادگی کارکنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

گودرزی، محمود. احمدی، عبدالحمید.(1380). مباحثی در روانشناسی مربیگری. تهران: مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور. چاپ اول.

مارتنز؛ راینر.(1387). روانشناسی ورزش (راهنمای مربیان). ترجمه محمد خبیری. تهران:چاپ دوم. بامداد کتاب.

نوربخش، مهوش. محمدی، سردار.(1383). بررسی رابطه بین سبک‏های رهبری با منابع قدرت در مدیران دانشکده‏های تربیت بدنی کشور از دید اعضاء هیأت علمی. نشریه حرکت، شماره 19، صص: 109-124.

 

 

منابع لاتین

Andrew, D. P. S. (2004). The Effect of Congruence of Leadership Behaviors on Motivation, Commitment, and Satisfaction of College Tennis Players. A Dissertation Submitted to The Florida State University.

Athanasios Laios, Nikolaos Theodoraki; & Dimitros Gargalianos, (2003); Leadership and popwer" International Sport Journal, Vol.7, Issue.1; pp: 150-155.

Burke, R. Wilcox, D.S (1997) Bases of superdinate job satisfaction.Canadian journal of behavioral scince. Vol: 13.issue: 1. Pp: 12-34.

Chelladurai, P. (1984). Discrepancy between Preferences and Perceptions of Behavior and Satisfaction of Athletes in Varying Sports. Journal of Sport Psychology. Vol 6 (1), 27-41.

Chelladurai, P., & Riemer, H. A. (1997). A Classification of the Facets of Athlete Satisfaction. Journal of Sport Management, 11,pp: 133-159.

Chelladurai, P., & Riemer, H. A. (1998). Measurement of leadership in sport. In J.L. Volume 12, Issue 2.

Cheng-yung liu) 2008) a study of the relationship between coach leadership behavior and junior tennis players' satisfaction. An applied dissertation project submitted to the faculty of the United States sports academy in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of sport management. Daphne, Alabama.

Eys,Mark A.; Caron ,Albert V.; Bray Steven R& ;Beauch,( 2003); Role ambiguity and athlete satisfaction. Journal of sport sciences. Pp: 15-25.

Gupta, B .Sharman, N. K (2008) compliance with base of power and subordinates perception of superiors: Moderating effect of quality of interaction. Singapore management review.vol:30.No:1.Pp:1-24.

Hersey, Paul and Blanchard Kenneth H. (1999); Management of Organizational Behavior, Chpt.9, p p: 220-233.

Loughead, T. M., & Carron, A. V. (2003). The Mediating Role of Cohesion in the Leader Behavior- Satisfaction Relationship. Psychology of Sport and Exercise, Volume 5, Issue 3.

Nazarudin, M. N. B. H., Fauzee, M. S. O., Jamalis, M., Geok, S. K., & Din, A. (2009). Coaching Leadership Styles and Athlete Satisfactions among Malaysian University Basketball Team. Research Journal of International Studies, Issue 9.

Teven janson j, Herring Jane (2005) teacher influence in the classroom. Communication research report.vol:22.issue: 3. Pp: 235-246.

Wang,Yuan-Sheng,(2006); The relationship between coaching leadership behaviors and Taiwanese collegiate Tae Kwon Do competitors satisfaction, dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy, University of Incarnate World.

Wann, Daniel. Linda, A, Metcalf Keri R Brewer, H, D.Whiteside (2000) Development power in sport Questioner. Study 1. Journal of sport behavior. Vol: 23.