اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

زهرا سلمان

رفتار حرکتی استادیار .دانشگاه علامه طباطبایی

salmanatatu.ac.ir
09121593123

مدیر داخلی

فرزاد قصوری

مهندسی بیوتکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی

f.ghosouriatatu.ac.ir
02144118629

سردبیر

حبیب هنری

مدیریت ورزشی دانشیار ، دانشگاه علامه طباطبایی

honariatatu.ac.ir
02144118630