اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
زهرا سلمان
زهرا سلمان استادیار .دانشگاه علامه طباطبایی

رفتار حرکتی

  • salmanatatu.ac.ir
  • 09121593123
مدیر داخلی
فرزاد قصوری
فرزاد قصوری دانشگاه علامه طباطبایی

مهندسی بیوتکنولوژی

  • f.ghosouriatatu.ac.ir
  • 02144118629
سردبیر
حبیب هنری
حبیب هنری دانشیار ، دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت ورزشی

  • honariatatu.ac.ir
  • 02144118630