ارزیابی کیفیت وب سایت‏های فدراسیون‌های ورزشی منتخب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش کیفیت وب سایت‏های فدراسیون‌های ورزشی منتخب را از نظر جذابیت و قابلیت استفاده و طبق نظر دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بررسی کرده است. این تحقیق با استفاده از پرسشنامه که به صورت اینترنتی و توسط 521 نمونه آماری تکمیل گردید، انجام شد. وب سایت فدراسیون‌های فوتبال، کشتی، وزنه‌برداری، تکواندو، دو و میدانی و قایقرانی برای بررسی انتخاب شدند. یافته‌ها نشان داد که وب سایت‏های فدراسیون‌های منتخب، هم از جنبۀ جذابیت و هم از جنبه‌ی قابلیت استفاده، در سطح متوسط و متوسط به پایین قرار دارند. همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین رنگ، سبک، فن چاپ، صفحه‌آرایی، ساختار، سهولت استفاده، محتوای مطالب، یادگیری، خوانایی باکیفیت وب سایت رابطه معنادار و مثبتی برقرار است (05/0> P ) به نظر می‌رسد که کیفیت ظاهری وب سایت از مهم‌ترین عوامل برای رضایت استفاده‌کنندگان می‌باشد و به صورت اثر هاله‌ای فاکتورهای دیگر را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی

حقیقی نسب، منیژه و تابعین، آزاده. (1387). ارزیابی میزان جذابیت و قابلیت استفاده وب سایت شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران از دیدگاه مشتریان داخلی در فضای بازار صنعتی، نشریه مدیریت بازرگانی، 1(1): 38-21.

زاهدی، شمس السادات. (1388). ارزیابی کیفیت وب سایت‏ها ابزارها و معیارها، مجله مدیریت توسعه و تحمل، 4: 16-5.

 

 

منابع لاتین

Alistair, Sutcliffe. (2002). Assesing the Reliability of Heuristic Evaluation for  Website Attractiveness and Usability,  Proceeding of the 35th Hawaii International Conference on System Sciences.

Cheng, H., Patterson, P. (2007). Iconic hyperlinks on e commerce websites, Applied Ergonomics 38,pp65-69.

Christobal, E. Flavian, C. and Guinaliu, M. (2007). Percieved e-service quality: Measurement validation and effects on consumer satisfaction and website loyalty, Managing Service Quality, 17(3): 317-340.

Ellahi, A., Bokhari. H. (2013). Key quality factors affecting users' perception of social networking websites. Journal of Retailing and Consumer Services, Volume 20(1): 120-129 .

Iwaarden, J., Wiele, T., Ball, L., Millen, R., (2004). Perceptions about the quality of web sites: a survey amongst students at Northeastern University and Erasmus University, Information & Management, 41:947-959.

Medyawati, H.,  Mabruri, A. (2012). Website Quality: Case Study on Local Government Bank and State Own Bank in Bekasi City. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 65(3): 1086-1091.

Smith Chaffey, D.(2005). eMarketing excellence: the heart of e-Business, third edition, elsevier butterworth Heinemann.

Soyoung, K., leslie, S. ( 2004). Aparel retailers : website and satisfacation , Journal of retailing and consumer services, 11: 109-117.

Van der Merwe, R.,  Bekker, J. (2003). A framework and methodology for evaluating e- commerce website. Electronic Networking Applications and Policy, volume 13(5):  330-341.

Won Jae, S. et al. (2007). The Effect of Web Cohesion, Web Commitment, and Attitude toward the Website on Intentions to Use NFL Teams’ Websites. Sport Management Review, 10 (3): 231-252.

www.ghatreh.com/news/nn13732893. 1392/1/31 . 17:04.

Yang, Z., Cai, S., Zhou, Z., Zhou, N., (2005), Development and validation of an instrument to measure user perceived service quality of information presenting Web portals, Information & Management, Vol. 42, pp. 575-589.