بررسی شرایط انتصاب مدیران در پست‏های مدیریتی مراکز ورزش دانشگاه‏های تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر تعیین وضعیت موجود شرایط احراز پست­های مدیریتی مراکز ورزشی دانشگاه­ها و مقایسه آن با وضعیت مطلوب بود. به این منظور نگرش مدیران ورزشی در دو بخش آموزشی و اجرایی دانشگاه­های دولتی تهران مورد بررسی قرار گرفت که تعداد آنها 56 نفر بود و به دلیل محدودیت این تعداد، نمونه­گیری صورت نگرفت. گردآوری داده­ها به شکل میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق­ساخته مشتمل بر سه بعد ویژگی­های فردی، مهارت­ها و توانایی­های مدیریتی انجام شد. پس از نظرخواهی و تعیین روایی پرسشنامه توسط متخصصان مدیریت ورزش، پایایی آن با آلفای کرونباخ برابر با 85/0 مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آمار توصیفی­ و ­آمار استنباطی شامل ­آزمون­های کالموگروف اسمیرنوف، t تک نمونه­ای، t­ همبسته و t مستقل انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که در وضعیت موجود، انتخاب مدیران­ مراکز ورزشی دانشگاه­ها بر اساس معیارهای لازم صورت نمی­گیرد به طوری که اختلاف معناداری بین وضعیت موجود ­و­ مطلوب­ شرایط احراز این پست­ها وجود دارد. به علاوه، هر دو گروه مدیران اجرایی (که خود در این پست­ها قرار دارند) و گروه آموزشی نظر مشابهی را در این زمینه دارند بدین معنی که معتقدند بین شرایط موجود و شرایط مطلوب احراز پست­های مدیریتی تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی

احمدی،حبیب. (1385). نظر مدیران زن شهر شیراز درباره توانمندی­های مدیریتی زنان، مجله پژوهش زنان، دوره 4، شماره 3، ص 96-77.

اقدام نیا، صمد .(1385). چگونگی تهیه شرح شغل، شرایط احراز و شرح وظایف پست‏های سازمان، کارشناس اموراداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

جعفرنژاد، احمد. (1383). نگاهی به وضعیت مدیران زن در جامعه ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات زنان، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا، شماره 7، ص 90.

رضائیان، علی .(1385). اصول مدیریت، انتشارات سمت، ص 13.

رضائیان ، علی. (1379). مدیریت رفتار سازمانی، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.

رفیعی، مسعود. (1383). بررسی میزان برخورداری مدیران زن از مهارت­های مدیریتی و رابطه­ی آن با عملکردشان از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه­های دولتی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

شتاب بوشهری و همکاران، سیده ناهید. (1387). بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر گماشته شدن مدیران زن در فدراسیون ها وهیأت های ورزشی استان های کشور، مجله حرکت ، (پیاپی 38) : 5-26.

صمدآقائی، جلیل. (1382). سازمان­های­ کار آفرین، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه ریزی ، چاپ دوم.

عرب­احمدی،­ قربان. (1384). بررسی و مقایسه دیدگاه دبیران، مدیران و کارشناسان اداری در مورد عوامل مؤثر بر ترغیب نیروهای کارآمد به پذیرش پست­های مدیریتی مدارس شهر گرگان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ساری.

گلستانی، زهرا. (1381). بررسی شرایط احراز پست مدیریت و روابط آن با کارایی درمقطع راهنمایی شهر قم، پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزش مدیریت دولتی قم.

لطیفی، میثم. (1383). بررسی و وزن دهی معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران منابع انسانی سازمان‏های دولتی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه امام صادق.

منابع لاتین

Bilimoria Diana, Piderit Sandy Kristin .(1994). Qualifications of Corporate Board Committee Members, Group Organization Management , vol. 19 no. 3 334-362

Cheng Wei-yuan , Liao Lung-li .(1993). Women Managers in Taiwan, Int. Studies of Mgt. & Org., Vol. 23, No. 4, pp. 65-86 .

Julia Levashina, Michael A.Campion.(2009). Expected Practices in Background Checking: Review of the Human Resource Management Literature. Employ Respons Rights.

Maran Daniela Acquadro. (2010). The Influence of Organizational Culture in Women Participation and Inclusion in Voluntary Organizations in Italy, Voluntas 21: 481-496.

Marlese ,Logan John R Durr .(1997). Racial Submarkets in Government Employment: African American Managers in New York State, Sociological Forum, Vol. 12, No. 3. 353-370.

Robert W, Osman. shu Tian Cole, and c.randal Vassel.(2006). Exanining the Role of perceived Service Quality in predicting User Satistaction and Behavioral  Intentions in a Campus Recreation seteting Recreational sports Journal, 30. 20-29.

Soro Giorgio.(2010). The Influence of Ctlture in Women Participation and Inclusion in Voluntary Organizations in Italy, Voluntas21: 481-496.

Waddington I, Roderick M, Naik R. (2001). Methods of appointment and qualifications of club doctors and physiotherapists in English professional football: some problems and issues, Br J Sports Med 2001;35:48-53