دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-158 
2. بررسی عوامل انگیزشی – بهداشتی معلمان تربیت بدنی براساس نظریه هرزبرگ

صفحه 17-34

رسول نوروزی سید حسینی؛ محمد احسانی؛ مجتبی امیری؛ صلاح دستوم