فصلنامة

پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزشی

 

1. شناسایی رابطه مدیریت زمان با خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان

صفحه 1-18

10.22054/qrsm.2013.480

محسن کوثری پور؛ بهاره خسروی راد؛ نفیسه زارع فخریان؛ غلامعلی کارگر


2. بررسی تأثیر کیفیت خدمات مقاصد گردشگری ورزشی بر تبلیغات دهان به دهان: مطالعه موردی گردشگران ورزشی شهر نوشهر

صفحه 19-38

10.22054/qrsm.2013.481

فرزانه مظلومی سوینی؛ اکبر جابری؛ مهدی مرادی؛ جواد خزائی پول


3. مقایسه بهره وری استخرهای سرپوشیده خصوصی و دولتی شهر تهران

صفحه 39-64

10.22054/qrsm.2013.482

احمد محمودی؛ حسن قامتی؛ احمد نیک سرشت


4. مطالعه رابطه هوش معنوی و توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

صفحه 65-76

10.22054/qrsm.2013.483

محمد گشتاسبی؛ عبدالحمید احمدی؛ فهیمه نگین تاجی؛ کفایت نگین تاجی


5. اثر درآمد و هزینه کرد هواداران بر میزان وفاداری به برند در تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 77-88

10.22054/qrsm.2013.484

وجیهه جوانی


6. طراحی و تدوین استراتژی های توسعه ورزش همگانی استان زنجان

صفحه 89-106

10.22054/qrsm.2013.488

حسین دربانی؛ ناصر تقی بیگلو؛ حمید قاسمی؛ محمد سررشته داری


7. تحلیل عوامل مؤثر بر جذب نوجوانان و نونهالان در مدارس فوتبال

صفحه 107-120

10.22054/qrsm.2013.489

نجمه رضاسلطانی؛ محسن وحدانی


صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول مدیر داخلی سردبیر
شاپا چاپی
2345-6043
شاپا الکترونیکی
2476-7069