شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامة

پژوهش در مدیریت ورزشی

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 1-148 

1. شناسایی رابطه مدیریت زمان با خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان

صفحه 1-18

10.22054/qrsm.2013.480

محسن کوثری پور؛ بهاره خسروی راد؛ نفیسه زارع فخریان؛ غلامعلی کارگر


6. طراحی و تدوین استراتژی های توسعه ورزش همگانی استان زنجان

صفحه 89-106

10.22054/qrsm.2013.488

حسین دربانی؛ ناصر تقی بیگلو؛ حمید قاسمی؛ محمد سررشته داری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول مدیر داخلی سردبیر
شاپا چاپی
2345-6043
شاپا الکترونیکی
2476-7069