بررسی چالش های پیش روی انجمن علمی مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و ارائه ی راه کارهای اصلاحی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحدمیمه

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی چالش­های پیش روی انجمن علمی مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و ارائه­ی راه­کارهای اصلاحی می­باشد. این تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و برحسب روش­های گردآوری داده­ها از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀ اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه­های دولتی شهر تهران، دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه­های دولتی تهران و همچنین اعضای انجمن علمی مدیریت ورزشی می­­باشد. تعداد جامعه 64 نفر و تعداد نمونه با استفاده از جدول حجم نمونۀ مورگان و کرجسای 44 نفر مشخص شد. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آن­ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به تأیید رسید(86/0 =a). از آزمون بارتلت و آزمون KMO برای بررسی مناسب بودن چالش­ها استفاده شد. در بخش آمار استنباطی به منظور رتبه­بندی چالش­ها از آزمون فریدمن استفاده شد. مهمترین چالش­های فراروی انجمن علمی مدیریت ورزشی می­توان به وجود سازمان­های تقریباً مشابه با انجمن مدیریت ورزشی که موازی کاری را به همراه دارد، همچنین فرار مغزها، برگزارشدن نمایشگاه­ها و سمینارها و همایش‏های ورزشی به خصوص در حیطۀ مدیریت ورزشی در سطح پایین و همچنین بهره­وری پایین نیروی انسانی را اشاره کرد. برای هر کدام از هفده چالش شناسایی شده، راهکارهای عملیاتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی

انجمن علمی تربیت­بدنی و علوم ورزشی.(1391).www.pessa.ir.

بحرالعلوم، حسن.(1381). ارتباطبینسبکمدیریتبارضایتشغلیکارشناسانسازمانتربیتبدنیشاغلدرتهران. پژوهش در علوم ورزشی، سال اول، شمارة 4.

تقی­زاده قمی، مصطفی، محمدی، کمال، متین، آیدا، محمدی­زاده، شادی، نقی­زاده، محمد.(1389). مأموریت­ و اهداف انجمن­های علمی از منظر توسعه علم و فناوری در ایران. چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ایران، تهران.

حبیبی، حسن.(1379). فناوری و نقش انجمن های علمی. رهیافت، شماره 23، صفحات 2-12.

خلیفه، حشمت. (1389). انجمن­های علمی و نظام تصمیم­گیری. هشتمین کنفرانس بین­المللی مدیریت. تهران.

ذاکرصالحی، غلامرضا.(1379). بررسی کارکردهای آشکار و پنهان انجمن­های علمی و پزوهشی. رهیافت، شماره 23. پاییز 1379. ص 64 تا 69.

ژانت بی. پارکز.(1382). مدیریتمعاصردرورزش، محمد احسانی، چاپ اول، دانشگاه تربیت مدرس.

عزیزخانی، فاطمه. (1385)، اهم الزامات اجرای سیاست­های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی، طرح شماره 8237، تهران.

قدیمی، اکرم.(1381). گزارش فعالیت­های انجمن­های علمی ایران. مرکز تحقیقات علمی کشور. تهران. صفحه3.

ملک، حسن، ساروخانی، باقر.(1385). نقش نهادهای کشور در اعتلای علوم انسانی (تحلیل جامعه­شناختی نقش انجمن­های علمی در فرایند سیاست­گذاری­های آموزشی و پژوهشی)، کنگره ملی علوم انسانی، تهران.

مندعلی زاده،زینب، هنری، حبیب.(1390). بررسی چالش­های کارآفرینی در دانشکده­های تربیت بدنی کشور از دیدگاه متخصصان و ارائه­ی راه­کارهای اصلاحی . اولین همایش بین­المللی مدیریت، آینده­نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی. تهران.

مهدوی، محمدنقی.(1379). نقش دولت­ها در توسعۀ فناوری. مجله رهیافت، شماره 23، صفحات 168-154.

موسوی موحد، علی­اکبر.(1383).انجمن­های علمی از ظهور تا حضور. فصلنامه رهیافت، شماره 32، صفحات 27-22.

موسوی موحد، علی­اکبر.(1387). نقش پژوهش و پژوهش­گران در تحقق اهداف توسعۀ علمی کشور. فصلنامه رهیافت. شماره 41، صفحات 41-0.

 

منابع لاتین

African Sport Management Association .(ASMA)(2010). http://www.asma-online.org/

Costa, C.A. (2005). The Status And Future of Sport Management: A Delphi Study. Journal Sport Management, 117-142.

Jean Ioup et al . (2004). “Strategic and performance management of Olympic sport organizations”. First edition. Human Kinetics.

Kazemi, M. (1999). Sport and international politics. Olympic, 13(2), 15-32.

Kloss LL. The Suitability and Application of Scenario Planning for National Professional Associations. Nonprofit Management and Leadership 1999; 10(1): 71-83.

Kriemadis athanasios . (1997). “Strategic planning in higher education athletic” departments International Journal of educational management. Vol. 11.No. 6.

Levesque, L. (1996). Factors influencing creativity in top executives. Unpublished Ph.D. dissertation, University of Massachusetts, Amherst, M.

Louisa Dris.(2007). Perspectives on global development and technology, 6: 261- 290. June 01.

North American Society for Sport Management.(2010). http://www.nassm.com/

Refaat,A.A.(2009). "The necessity of engineering entrepreneurship education for developing economies", International Journal of Education and Information Technologies, Vol.2, No.3, PP: 85-96.

Tarrow, Sudney. (2005). The New Transnational Activition, New York:Cambridge University Press.