پژوهش در مدیریت ورزشی (QRSM) - فرایند پذیرش مقالات