رابطه مسئولیت‌پذیری و سلامت روان بانوان ورزشکار آماتور کرج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مسئولیت‌پذیری یکی از مؤلفه‌های وظایف اجتماعی است که رابطه مستقیمی با سلامت روان دارد بنابراین پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین مسئولیت‌پذیری و سلامت روان بانوان ورزشکار آماتور کرج پرداخته است. به این منظور 70 نفر از بانوان ورزشکار آماتور در رشته پیلاتس از باشگاه‌های کرج به‌طور تصادفی انتخاب شده‌اند. در این پژوهش از شرکت‌کنندگان درخواست شد که پرسشنامه‌های مقیاس سلامت روانGHQ-12  و مقیاس مسئولیت‌پذیری CPI-Re را تکمیل نمایند. پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد، یافته‌ها نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده برای سلامت روان و مسئولیت‌پذیری از عدد مبین جدول در سطح معناداری 05/0a= بزرگتر است، بنابراین با 95% اطمینان می‌توان گفت که بین این دو متغییر همبستگی منفی معناداری وجود دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد که مسئولیت‌پذیری با میزان تحصیلات، وضعیت تأهل و وضعیت اشتغال بانوان ورزشکار هیچ رابطه معناداری ندارد. پیشنهاد می‌شود برای بررسی جامع، پژوهش حاضر را در جامعه بانوان غیر ورزشکار و جامعه مردان با حجم نمونه بالاتری نیز انجام شود.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی

بشارت، محمدعلی، و صالحی، مریم، و شاه محمدی، خدیجه، و نادعلی، حسین، و زبردست، عذرا. (1387). رابطه تاب‌آوری و سخت‌کوشی با موفقیت ورزشی و سلامت روانی در ورزشکاران. دو فصلنامه انجمن روا‌ن‌شناسی ایران، 3، 2، 38-49.

دلاور، علی .(1390). احتمالات و آمار کاربردی در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات رشد.

سید محمدی، محمد، و کیوانلو، فهیمه، و کوشان، محسن، و محمدی رئوف، مصطفی. (1389). مقایسه وضعیت سلامت روانی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار،2، 116-122.

سیف، علی اکبر. (1390). روش تهیه پژوهشنامه (ویرایش سوم). تهران: دوران.

طبیبی، زهرا، و عبدخدائی، محمدسعید، و صبری نظرزاده، راشین. (1391). رابطه علی بین احساس انسجام و سخت‌کوشی روان‌شناختی، راهبردهای مقابله با استرس و سلامت روان. فصلنامه پژوهش در سلامت روان شناختی،6، 1، 26-35.

عبدی، اعظم. (1390). رابطه انگیزه درونی و مسئولیت‌پذیری با رضایت از زندگی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

عباسی، پریسا. (1383). بررسی رابطه مهارت‌های اجتماعی و سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع دوم راهنمایی با توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین در شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا.

عبادی، مهدی، و حریرچی، امیرمحمود، و شریعتی، محمد، و گرمارودی، غلامرضا، و فاتح، ابوالفضل، و منتظری، علی. (1381). ترجمه، تعیین پایایی و روایی پرسشنامه 12 سوالی سلامت عمومی GHQ-12. فصلنامه پایش (پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی)، 1، 3، 39-46.

مطهری، جمشید. (1380). به سوی سلامت روان. فصلنامه معرفت، 46، 20-28.

یوسفی، علیرضا، و براتعلی، میرم، و عرفان، عارفه. (1389).ارتباط سلامت روان، اشتغال و تحصیلات دانشگاهی در بین زنان دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله آموزش در علوم پزشکی، 10، 5، 748-754.

 

 

منابع لاتین

Babyak, M., Blumenthal, J.A., Herman, S., Khatri, P., Doraiswamy, M., Moore, K., Craighead WE, Baldewicz, T.T., Krishnan, K.R. (2000). Exercise Treatment for Major Depression: Maintenance of Therapeutic Benefit at 10 Months. Psychosomatic Medicine, 62, 633–638.

Gaden (2001). Revisiting the concept of socialization: Caregiving and teaching in the 90s: A personal perspective. American Psychologist, 50, 276-286.

Gelaver (1970). Hypothetical versus real-life moral reasoning among psychopathic and delinquent youth.  Development Psychopathology, 1, 91-103.

Keita, G.P (2002). APA educates Congress about women's mental health, 33, 4, 19.

Klaperski, Sandra.,  Dawans, Bernadette von.,  Heinrichs, Markus.,  Fuchs, Reinhard. (2013). Does the level of physical exercise affect physiological and psychological responses to psychosocial stress in women?. Psychology of Sport and Exercise, 14, 266-274.

Peluso, Marco Aurelio Monteiro., Andrade, Laura Helena Silveira Guerra de. (2005). activity and mental health: the association between exercise and mood. Clinics of Sao Paulo Jan, 60.

Readdya, Tucker., Ebbeck, Vicki. (2013). Obsessive-compulsive disorder symptoms and correlates in community exercisers. Psychology of Sport and Exercise, 4, 316