پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزش (QRSM) - اهداف و چشم انداز