نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه های ورزشی دانشگاه پیام نور البرز

2 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش تعیین میزان ارتباط بین نقش­های چهارگانه رسانه­های گروهی (اطلاع­رسانی، آموزشی، فرهنگ­سازی، مشارکت اجتماعی) با توسعه ورزش­ دانش­آموزی است. روش تحقیق همبستگی، روش اجرا پیمایشی و گردآوری داده­ها به صورت میدانی بود. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق­ساخته 48 سؤالی استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط 14 نفر از اساتید دانشگاه­ها و متخصصان تأیید و پایایی پرسشنامه (92/0=α) شد. جامعه آماری شامل کارشناسان و معلمان تربیت­بدنی شهر تهران در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه بود. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. روش نمونه­گیری غیرتصادفی و از نوع در دسترس و حجم نمونه 262 نفر بود. جهت توصیف داده­ها از آمار توصیفی و در قسمت آمار استنباطی از آزمون­ کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده­ها و همچنین برای بررسی معناداری فرضیه­ها از آزمون­ خی­ دو (2χ ) و آزمون فریدمن استفاده شد. یافته­ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین نقش­های چهارگانه رسانه­های گروهی با توسعه ورزش­ دانش­آموزی در سطح 05/0 ارتباط معنادار وجود دارد. بحث و نتیجه­گیری: ورزش دانش­آموزی برای خروج از این وضعیت و ارتقای جایگاه رسانه­ای ناگزیر از بازنگری در برنامه­ها و اتخاذ راهبردهایی در جهت ایجاد تعامل هر چه بیشتر با رسانه­ها است و برای یک برنامه­ریزی دقیق و مناسب، شناخت وضعیت موجود و مطلوب رسانه­های گروهی در امر توسعه ورزش دانش­آموزی مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها

منابع فارسی
آذرنوش، آرزو. (1383). نگرش سنجی از دانشجویان در خصوص درس تربیت بدنی و ورزش، پایان­نامه کارشناسی ارشد، تهران. دانشگاه آزاد اسلامی.
دادگران، محمد. (1387). مبانی ارتباطات جمعی، انتشارات فیروزه، تهران.
راندال، دیوید. (1386). روزنامه نگاری حرفه­ای، مترجم؛ علی اکبر قاضی­زاده، انتشارات روزنامه ایران؛ تهران.
روشندل اربطانی، طاهر. (1386). تبیین جایگاه رسانه­های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور، مقاله فصلنامه علمی – پژوهشی حرکت، شماره 23، صص 177 – 165.
سازمان آموزش و پرورش شهر تهران. (1388). آمار اجمالی آموزشگاه­ها، کلاس­ها، دانش­آموزان و کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران. گروه طرح و برنامه.
سازمان تربیت بدنی. (1382). سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور، مصوبه جلسه مورخه 9/6/82  هیئت محترم  وزیران.
شفیع نیا، پروانه. (1383). طراحی الگویی برای محتوای تدریس و ارزشیابی درس تربیت بدنی. رساله دکترای تخصصی مدیریت و برنامه ریزی درسی تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران.
قاسمی، حمید و همکاران. (1387). فعالیت­های رسانه­ای در ورزش، انتشارات بامداد کتاب، تهران.
قاسمی، حمید. (1386). بررسی نقش رسانه­های گروهی در توسعه ورزش کشور. رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
قاسمی، حمید. (1387). نقش رسانه در خصوصی­سازی ورزش. همایش بین­المللی خصوصی­سازی فوتبال. دانشگاه تربیت مدرس.
کازنو، ژان. (1387). جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، مترجم؛ باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، انتشارات اطلاعات، تهران.
کردی، محمدرضا. (1386). بررسی نقش مطبوعات و رسانه­های گروهی در ورزش ایران، طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
مهدویان مشهدی، مریم. (1387). مقایسه وضع موجود و مطلوب نقش رسانه­های گروهی در ورزش بانوان، مقاله اولین همایش ملی مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال، آبان­ماه.
 
 
منابع لاتین
Alan,T(2004). Editorial International review for the sociology of sport, Vol37: issue 314.p275.
Ballaard,M& Gray,M &Reilly,J& Noggle,M(2009). Correlates of video game screen time among mles: Bo dy, physical activity, and other media use. Eating Behaviors 10,pp 161-167.
Hudsond &Boewadtj (2003).“Sport and adventure tourism, Binghamton, NY”: the nowrth press, New York . pp : 103 – 150.
James,J& Pyun,Y.(2010). Attitude toward advertising through sport: A theoretical framework. Sport management review ELSEVIER.
Strelize, B (2005).”Relationships in sport sponsorship : a marketing perspective”, unpublished doctoral degree dissertation, Faculty of management, university of  Johannesburg
Summers,j &Morgan,j(2008).More then just the media: considering the role of public relations in the creation of sporting celebrity and the management of fan expectation. Public Review 34,pp 176-182.
Tomasini,N(2004). NCAA corporate sponsor objectives: Are there differences between ivisions. Sport Marketing Quarterly ,13 ,pp 253-264.