پیشبینها و پیامدهای وفاداری تماشاگران ورزشی: مطالعه تماشاگران ایرانی لیگ جهانی والیبال

علیرضا الهی؛ فرهاد فتحی

دوره 8، شماره 10 ، دی 1398، ، صفحه 49-78

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11107

چکیده
  سازمانها تنها در صورتی به عمر خود ادامه میدهند که درجهای از وفاداری را در مشتریان خود ایجاد کرده باشند. اگر کالا وخدمات انتظارات مشتری را برآورده کند در او احساس رضایت ایجاد میشود در نتیجه مشتری وفادار سازمان خواهد شد وبا حضور مجدد خود و تشویق دیگران به حضور و خرید مجدد به بقای آن سازمان و شرکت کمک میکند. هدف از اینپژوهش بررسی پیشبینها ...  بیشتر

تأثیر رضایتمندی مشتریان آنلاین محصولات ورزشی بر قصد خرید مجدد

انیس منیعی؛ امین خطیبی؛ صدیقه حیدری نژاد

دوره 8، شماره 8 ، تیر 1398، ، صفحه 23-46

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11011

چکیده
  تجارت الکترونیک طی سالیان اخیر با استقبال گسترده جوامع بشری روبرو شده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر رضایتمندی مشتریان آنلاین محصولات ورزشی بر قصد خرید مجدد آنان بود. روش تحقیق توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی و دادهها به شکل الکترونیکی جمعآوری شده است. جامعه آماری پژوهش، تمام افراد ایرانی است که طی سال 95-1394 حداقل یکبار تجربه خرید اینترنتی ...  بیشتر

رابطه بین کیفیت خدمات و رضایتمندی با وفاداری مشتریان باشگاههای بیلیارد شهر مشهد

فرزانه فاتح؛ سعید آهار؛ فرزانه مرادپور؛ مسعود سلیمانی

دوره 8، شماره 7 ، فروردین 1398، ، صفحه 19-44

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.10999

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایتمندی با وفاداری مشتریان در باشگاههای بیلیارد شهر مشهد بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش مشتریان باشگاههای بیلیارد شهر مشهد بودند که حداقل 6 ماه سابقه عضویت و استفاده از باشگاه را داشتند که تعداد آنها حدود 2000 نفر بود. ...  بیشتر

ارتباط ادراک از منابع قدرت مربیان و رضایتمندی جودوکاران نخبه ایران

رسول نوروزی سید حسینی؛ هاشم کوزه چیان؛ فروغ فتاحی مسرور؛ صلاح دستوم

دوره 1، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 37-56

چکیده
  هدف از این تحقیق تعیین ارتباط بین ادراک از منابع قدرت مربیان با رضایتمندی جودوکاران نخبه ایران بود که با روش تحقیق همبستگی و به صورت میدانی به اجرا درآمد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه جودوکاران لیگ برتر تشکیل می­دادند. در این تحقیق نمونه آماری 115 جودوکار در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه­های اطلاعات فردی، پرسشنامه ...  بیشتر