بررسی عوامل مؤثر در گردشگری و توسعه ورزش‌های آبی دریاچه شورابیل اردبیل

مهرداد محرم زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22054/qrsm.2022.53173.115

چکیده
  این مطالعه سعی بر آن دارد که با تمرکز بر بخشی از ویژگی‌های ساختاری، نهادی، سیاسی، فرهنگی و زمینه‌ای استان اردبیل در درون زمینه‌ها و فرصت‌ها و قابلیت‌های اقتصادی و فرهنگی، ورزشی ایران، یک مدل به‌منظور گونه شناسی انواع فرصت‌های گردشگری و اکوتوریسم –ورزشی این استان را به‌طور عام و فرصت‌های گردشگری ورزشی و اکووتوریسم در اطراف ...  بیشتر

تعیین موقعیت استراتژیک بازاریابی فدراسیون والیبال

حسین اکبری یزدی؛ سجاد نعمت زاده

دوره 8، شماره 8 ، تیر 1398

http://dx.doi.org/10.22054/qrsm.2019.11017

چکیده
  هدف تحقیق حاضر تعیین موقعیت استراتژیک بازاریابی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران است. روش تحقیق از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است که با استفاده از پرسشنامه، داده‌ها جمع‌آوری شدند. برای طراحی پرسشنامه برای تحلیل محیط داخلی سازمان از مدل 5 M+F استفاده شد و برای تحلیل محیط بیرونی از زنجیره ارزش پورتر و PEST استفاده گردید و برای ...  بیشتر