اهتمام به اقتصاد مقاومتی و نقش آن بر توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران

مصطفی افشاری؛ میر حسن سید عامری؛ حبیب هنری

دوره 8، شماره 9 ، مهر 1398، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11098

چکیده
  در هزاره سوم اقتصاد و شرایط اقتصادی از اصلیترین چالشهای پیشه رو برای سازمان ها بوده است. ورزشو سازمان های ورزشی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و این پژوهش باهدف بررسی اقتصاد مقاومتی و نقشآندر توسعه اقتصادی صنعت ورزش تدوین گردیده است. روش تحقیق آمیخته بوده و به شکل میدانیصورت گرفته است. جامعه این پژوهش متخصصان و صاحب نظران حوزه مدیریت ...  بیشتر

بررسی نگرش مدیران ورزشی استان مرکزی به بازاریابی

محسن اسمعیلی؛ شمس الدین رضایی؛ طهماسب شیروانی؛ مصطفی افشاری

دوره 8، شماره 9 ، مهر 1398، ، صفحه 23-62

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11099

چکیده
  امروزه دستیابی به منابع مالی و حمایتی یکی از دغدغه های اصلی هیئت های ورزشی می باشد که لازمه آنداشتن نگرش مناسب در حوزه بازاریابی است. هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل نگرش مدیرانهیئت های ورزشی به بازاریابی ورزشی به عنوان مقدمه ای جهت انجام فعالیت های عملیاتی بود. جامعهآماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت رئیسه هیئتهای ورزشی استان مرکزی ...  بیشتر