شناسایی و اولویت بندی موانع و راهکارهای توسعه حقوق ورزشی در هیئت های ورزشی استان اذربایجان غربی

سارا یزدان پناه؛ میر حسن سید عامری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

https://doi.org/10.22054/qrsm.2022.52255.114

چکیده
  هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی موانع و راهکار های توسعه حقوق ورزشی در هیئت‌های ورزشی استان آذربایجان غربی بود. نوع پژوهش کاربردی و به شیوۀ آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی 11 نفر از روسای هیئت های ورزشی استان اذربایجان غربی و اساتید دانشگاهی بودند. جهت نمونه‌گیری برای انجام مصاحبه‌های عمیق از نمونه‌گیری ...  بیشتر

اهتمام به اقتصاد مقاومتی و نقش آن بر توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران

مصطفی افشاری؛ میر حسن سید عامری؛ حبیب هنری

دوره 8، شماره 9 ، مهر 1398، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11098

چکیده
  در هزاره سوم اقتصاد و شرایط اقتصادی از اصلیترین چالشهای پیشه رو برای سازمان ها بوده است. ورزشو سازمان های ورزشی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و این پژوهش باهدف بررسی اقتصاد مقاومتی و نقشآندر توسعه اقتصادی صنعت ورزش تدوین گردیده است. روش تحقیق آمیخته بوده و به شکل میدانیصورت گرفته است. جامعه این پژوهش متخصصان و صاحب نظران حوزه مدیریت ...  بیشتر