نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه- ارومیه - ایران

2 مدیریت ورزشی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه ، ایران

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی موانع و راهکار های توسعه حقوق ورزشی در هیئت‌های ورزشی استان آذربایجان غربی بود. نوع پژوهش کاربردی و به شیوۀ آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی 11 نفر از روسای هیئت های ورزشی استان اذربایجان غربی و اساتید دانشگاهی بودند. جهت نمونه‌گیری برای انجام مصاحبه‌های عمیق از نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را در مرحله کمی 100 نفر از اساتید دانشگاه و کارمندان اداره ورزش و روسای هیئت‌های ورزشی استان آذربایجان غربی تشکیل دادند. در بخش کمی از پرسشنامه پژوهشگر ساخته برگرفته از کار کیفی که شامل 24 سوال بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود تنظیم شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها در مرحله کیفی از تحلیل محتوای کیفی استفاده گردید. در مرحله کمی جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون تی تک نمونه‌ای و آزمون فریدمن استفاده شد، به منظور انجام محاسبات از نرم‌افزارهای اس پی اس اس استفاده گردید. نتایج نشان داد سه مقوله 1) موانع زمینه‌ای، 2) موانع ساختاری و 3) موانع رفتاری به عنوان مقوله اصلی شناسایی شدند. نتایج بخش کمی نشان داد که بین مقدار مشاهده شده متغیر بین موانع زمینه‌ای و مولفه‌های آن با مقدار فرضی تفاوت وجود دارد، بین مقدار مشاهده شده متغیر موانع ساختاری و مولفه‌های آن با مقدار فرضی تفاوت وجود دارد، بین مقدار مشاهده شده متغیر موانع فردی و مولفه‎های آن با مقدار فرضی تفاوت وجود دارد و بین سه متغیر موانع توسعه حقوق ورزشی در هیئت‌های ورزشی استان آذربایجان غربی تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها