بررسی سبکهای تصمیمگیری برای خرید پوشاک ورزشی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

معصومه عبدلی؛ امین خطیبی؛ صدیقه حیدری نژاد

دوره 8، شماره 10 ، دی 1398، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11105

چکیده
  افراد مختلف جامعه رفتار خرید متفاوتی دارند. بازاریابان پیوسته به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم خریدمشتریان هستند. هدف این تحقیق، بررسی سبکهای تصمیمگیری برای خرید پوشاک ورزشی بود. روش تحقیقتوصیفی و از نوع پیمایشی بود و جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیقکلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بودند. ...  بیشتر

تأثیر رضایتمندی مشتریان آنلاین محصولات ورزشی بر قصد خرید مجدد

انیس منیعی؛ امین خطیبی؛ صدیقه حیدری نژاد

دوره 8، شماره 8 ، تیر 1398، ، صفحه 23-46

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11011

چکیده
  تجارت الکترونیک طی سالیان اخیر با استقبال گسترده جوامع بشری روبرو شده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر رضایتمندی مشتریان آنلاین محصولات ورزشی بر قصد خرید مجدد آنان بود. روش تحقیق توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی و دادهها به شکل الکترونیکی جمعآوری شده است. جامعه آماری پژوهش، تمام افراد ایرانی است که طی سال 95-1394 حداقل یکبار تجربه خرید اینترنتی ...  بیشتر