پیشبینها و پیامدهای وفاداری تماشاگران ورزشی: مطالعه تماشاگران ایرانی لیگ جهانی والیبال

علیرضا الهی؛ فرهاد فتحی

دوره 8، شماره 10 ، دی 1398، ، صفحه 49-78

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11107

چکیده
  سازمانها تنها در صورتی به عمر خود ادامه میدهند که درجهای از وفاداری را در مشتریان خود ایجاد کرده باشند. اگر کالا وخدمات انتظارات مشتری را برآورده کند در او احساس رضایت ایجاد میشود در نتیجه مشتری وفادار سازمان خواهد شد وبا حضور مجدد خود و تشویق دیگران به حضور و خرید مجدد به بقای آن سازمان و شرکت کمک میکند. هدف از اینپژوهش بررسی پیشبینها ...  بیشتر

مقایسه آمیخته بازاریابی پوشاک ورزشی داخلی و خارجی و ضعفهای شرکتهای داخلی ورزشی: مطالعه آدیداس و مجید

سحر پیرجمادی؛ علیرضا الهی؛ مهرداد محرم زاده

دوره 8، شماره 7 ، فروردین 1398، ، صفحه 87-109

https://doi.org/10.22054/qrsm.2019.11003

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، مکان و ترویج) پوشاک داخلی و خارجی انجام شد تا استراتژی آمیخته بازاریابی برای کاهش ضعفهای شرکتهای داخلی بررسی گردد. بدین منظور از پرسشنامه آمیخته بازاریابی زمانی (1392 (استفاده گردید. برای استفاده از این پرسشنامه ابتدا روایی محتوایی و صوری آن توسط شش نفر از متخصصین مدیریت ورزشی گرفته ...  بیشتر