1. ویژگی های جمعیت شناختی و اولویت های گردشگران ورزشی در ایران

صفحه 1-24

10.22054/qrsm.2013.381

افشار هنرور؛ علیرضا قنبری فیروزآبادی؛ مهدی خطیب زاده


2. نقش کیفیت خدمات ورزشگاه ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال

صفحه 25-42

10.22054/qrsm.2013.384

اکبر جابری؛ مسعود نادریان جهرمی؛ فرزانه مظلومی سوینی


3. ارتباط سبک رهبری (تحول گرا و عمل گرا) و عزت نفس مدیران ورزش کشور

صفحه 44-58

10.22054/qrsm.2013.387

مریم دباغ طربقه ی؛ رضا صابونچی؛ حسین پورسلطانی زرندی


4. تحلیل محتوای روزنامه‌های ورزشی بر اساس مؤلفه پرخاشگری ورزشی

صفحه 59-80

10.22054/qrsm.2013.389

فهیمه نگین تاجی؛ مهدی مرادی؛ زهرا مرادی؛ سید عبدالحمید احمدی


5. رابطه بین بهره گیری از تلفن همراه و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه 81-100

10.22054/qrsm.2013.393

ریحانه راموز؛ حبیب هنری؛ زهرا مرادی؛ مریم السادات طباطبایی


6. ارتباط بین شاخص های جمعیتی – اقتصادی با میزان موفقیت ورزشکاران معلول کشورهای حاضر در بازی‌‌‌‌‌‌های پاراآسیایی 2010 گوانگجو

صفحه 101-112

10.22054/qrsm.2013.395

محمد رحیمی؛ محمدرضا صوفی؛ مهدی شریعتی فیض آبادی


7. بررسی وضعیت ایمنی سالن‌های ورزشی آموزش و پرورش استان کرمانشاه از دیدگاه مدیران

صفحه 113-127

10.22054/qrsm.2013.396

رضا سلیمانی مقدم؛ مهدی ناظمی؛ حسین دربانی؛ ایرج عیوضی