دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 1-151 
2. نقش کیفیت خدمات ورزشگاه ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال

صفحه 25-42

10.22054/qrsm.2013.384

اکبر جابری؛ مسعود نادریان جهرمی؛ فرزانه مظلومی سوینی


4. تحلیل محتوای روزنامه‌های ورزشی بر اساس مؤلفه پرخاشگری ورزشی

صفحه 59-80

10.22054/qrsm.2013.389

فهیمه نگین تاجی؛ مهدی مرادی؛ زهرا مرادی؛ سید عبدالحمید احمدی