ارتباط بین شاخص های جمعیتی – اقتصادی با میزان موفقیت ورزشکاران معلول کشورهای حاضر در بازی‌‌‌‌‌‌های پاراآسیایی 2010 گوانگجو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از این پژوهش ارتباط بین شاخص های جمعیتی – اقتصادی با میزان موفقیت ورزشکاران معلول کشورهای حاضر در بازی‌‌‌‌‌‌های پاراآسیایی 2010 گوانگجو بود.  پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها علَی پس از وقوع بود. جامعه آماری تمام کشورهای شرکت کننده در بازیهای پاراآسیایی 2010 گوانگجو (41 کشور) بود (که قبلا مورد مطالعه قرار نگرفته است). نمونه آماری شامل کشورهای مدال آور (10 کشور) در این بازی ها بود. داده ها با مطالعه منابع لاتین  و فارسی مختلف و همچنین وب سایت های معتبر بانک جهانی و کمیته پاراالمپیک آسیا به دست آمد. برای تعیین ارتباط میان متغیر پیش بین و مولفه های جمعیتی-اقتصادی (جمعیت ، اندازه تیم ، هزینه سلامت و تولید ناخالص داخلی) از آزمون تحلیل واریانس یک عامله (ANOVA ) استفاده شد.نتایج رگرسیون چندگانه نیز در نهایت نشان داد که از میان شاخص های جمعیتی – اقتصادی، اندازه تیم (R2=0.55 , P<0.0001). و جمعیت (R2=0.47, P<0.0001). قادر به پیش بینی معنی دار میزان موفقیت کشورهای حاضر در بازی های آسیایی 2010 گوانگجو بود.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی

جلالی فراهانی،مجید ؛ علیدوست قهفرخی ، ابراهیم.(1390). مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی. انتشارات دانشگاه تهران

سجادی ، نصرا... .(1390).مروری کوتاه به ابعاد رویدادهای بزرگ ورزشی با تاکید بر المپیک.دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی .دانشگاه صنعتی شاهرود.

منابع لاتین

Andreff,M.Andreff,W.(2010).  Economic Prediction of Sport Performances: From Beijing Olympics to 2010 FIFA World Cup in South Africa .12th Conference of the International Association of Sport Economists. Portland, June 29th – July 3rd 2010

Custonia ,Z;Skonia,S.(2011). Winning Medals at the Olympic games-Does Croatia have any chance?.Journal of Kinesiology,Vol 43 ,No.1, pp:107-114 

Dolles,H. and Soderman,S.(2008). Mega-Sporting Events in Asia — Impacts on Society, Business and Management: An Introduction.Asian Business and  Management journal , 7,pp:147-162

Forrest,D;Sanz,I;& Tena,J.(2010).  Forrest,D;Sanz,I;& Tena,J.(2010). Forecasting national team medal totals at the Summer Olympic Games.International Journal of Forecasting ,Vol 26,No.1 pp: 576–588

Frey, M., Iraldo, F. and Melis, M. (2007) ‘The impact of wide-scale sport events on local development: an assessment of the XXth Torino olympics through the sustainability report’, Paper presented at ‘RSA, Region in focus?’ international conference, April 2–5, Lisbon, Portugal.

Goeldner, C. R., & Long, P. T. (1987). The role and impact of megaevents and attractions on tourism development in North America. Proceedings of the 37th congress of AIEST, 28, 119–131.

Hilvoord,I.;Elling, A; & R.Stokvis.(2010). How to influence national pride? The Olympic medal index as a unifying narrative. International Review for the Sociology of Sport. 45(1) 87–102  

Imperiale,S.(2011). Socioeconomic Predictors of the 2010 FIFA World Cup. Journal of Quantitative Analysis in Sports ,Vol 7,Issues 1,Article 8.

Kim,H.,Gursoy,D. & Lee ,B.(2006). The impact of the 2002 World Cup on South Korea: comparisons of pre- and post-games. International journal of Tourism Management,27,pp:86-96

Nevill,A.,&Stead,D.(2003).The relationship between national sporting success and gross national product:A law of diminishing returns. Journal of Sports Sciences, 21, 283–284.

Roche, M.(2000) Mega-Events and Modernity, London: Routledge.

Vagenas,G.Vlachokyriakou,E.(2011). Olympic medals and demo-economic factors: Novel predictors, the ex-host effect, the exact role of team size, and the ‘‘population-GDP’’ model revisited.Sport management Review. doi: 1016/j. smr. 2011.07.001