تحلیل محتوای روزنامه‌های ورزشی بر اساس مؤلفه پرخاشگری ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه‌های ورزشی دانشگاه تهران

4 دانشیار دانشگاه علم وفرهنگ

چکیده

خشونت ورزشی اکنون جزء جدایی ناپذیر میادین ورزشی شده است. اما میزان آن به تناسب نوع ورزش و پذیرش و مقبولیت عمومی متفاوت است. از این رو، میزان بازتاب آن علاوه بر این که متأثر از چنین وضعیتی است، متأثر از فراوانی خشونت ها نیز هست.
روش تحقیق حاضر، تحلیل محتوا و از نوع توصیفی بوده است. برای این منظور سه روزنامة ورزشی خبر ورزشی، ابرار ورزشی و ایران ورزشی که از پرتیراژترین و پرخواننده­ترین روزنامه­های ورزشی بودند، در دور­ة زمانی اوایل فروردین ماه سال 1392 تا اواخر اسفند ماه سال 1392برگزیده و تمام شماری شدند.
بر حسب بررسی انجام شده، عمده خشونت­های ورزشی در حوزه فوتبال و مربوط به مسابقات لیگ می­شود که از یک سو از فراوانی بیشتری برخوردارند و از سوی دیگر دارای اهمیتی غیر قابل انکار هستند. این خشونت­ها عمدتاً در زمین بازی (شامل زمین مسابقه و زمین تمرین) بروز پیدا کرده­اند و اغلب توسط تماشاچیان و بازیکنان شکل گرفته و سپس در فضای ورزشگاه یا بیرون آن گسترش یافته است. با توجه به این که حدود 93 درصد از خشونت­های ثبت شده در مطبوعات مربوط به حوزه فوتبال بوده است، ساختار بیان شده در مورد ابعاد گوناگون خشونت نیز به فوتبال مربوط می­شود که در آن امکان همسان­سازی و همانندسازی بین تماشاچیان و بازیکنان، امکان تقلید و جانشین­سازی و یادگیری اجتماعی و مشاهده­ای و زمینه­های تخلیه هیجانی پوپولیستی، عقده­گشایی­های ناشی از سرخوردگی­ها و بغض­های فروخورده اجتماعی و سیاسی و جبران شکست­ها و ناکامی­های گوناگون در این ورزش بیشتر است. با یادآوری این نکته که فوتبال نقش عمده­ای را در هویت­سازی گروهی نیز بازی می­کند.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی

اسدی، علی. (1388). مقدمه­ای بر جامعه­شناسی رسانه­های همگانی. تهران، پژوهشکدة علوم ارتباطی و توسعة ایران.

 انورالخولی، امین. (1383). ورزش و جامعه. مترجم: حمید رضا شیخی. بنیاد پژوهش­های اسلامی آستان قدس رضوی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، مشهد و تهران.

جلالی، محمدرضا. (1384). بررسی خشونت در میادین ورزشی. دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی کشور.

 داوودی، نادر. (1379). بهره­مندی جوانان ایرانی از مطبوعات ورزشی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.

 راندال، دیوید. (1386). روزنامه نگاری حرفه­ای. مترجم: علی اکبر قاضی­زاده، انتشارات روزنامه ایران، تهران.

رسولی، رضا. (1383). تحلیل روزنامه­های منتخب سراسری. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 فتحی­نیا، محمد و علیزاده، عبدالرحمان. (1384). خشونت­گرایی تماشاگران فوتبال و نقش رسانه­ها در کنترل آن. نشریه سنجش و پژوهش، مرکز تحقیقات صدا و سیما. شماره­های 42 و 43.

 قاسمی، حمید و همکاران.(1387).  فعالیت­های رسانه­ای در ورزش. انتشارات بامداد کتاب، تهران.

 کازنو، ژان. (1387). جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، مترجم؛ باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، انتشارات اطلاعات، تهران.

کردی، محمدرضا. (1386). بررسی نقش مطبوعات و رسانه­های گروهی در ورزش ایران. طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

 کلایتون استولد، جی و همکاران. (1388). روابط عمومی ورزشی، مترجم؛ حمید قاسمی و همکاران، انتشارات علم و حرکت، تهران.

 معتمدنژاد، کاظم. (1386). وسایل ارتباط جمعی. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

 معتمدنژاد، کاظم. (1386). روش تحقیق در محتوای مطبوعات. تهران، دانشکدة علوم ارتباطات اجتماعی.

مرادی، مهدی و همکاران. (1389). بررسی نقش چهارگانه رسانه­های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش همگانی و قهرمانی. پایان نامه کارناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی.

 ویلیامز، جان و همکاران. (1389). کند و کاوی در پدیدة اوباشی­گری در فوتبال. مترجم: حسن افشار. تهران، نشر مرکز.

 

منابع لاتین

 Ballard, M & Gray, M & Reilly, J & Noggle, M. (2009). Correlates of video game screen time among mles: Body, physical activity, and other media use. Eating Behaviors 10,pp 161-167.

 Drayer, J  &  Shapiro, S & Morse, A & White, J. (2009). The effects of fantasy football participation on NFL consumption: A qualitative analysis. Sport management review.

 Etang, J. (2006). “Public relations and sport in sport in promotional culture”. Public Relations Review. Vol 32. PP:386-394.

 Summers, J & Morgan, J. (2008). More then just the media : considering the role of public relations in the creation of sporting celebrity and the management of fan expectation. Public Review 34, PP:176-182.