رابطه بین بهره گیری از تلفن همراه و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف تحقیق، رابطه بین بهره­گیری از تلفن همراه و ویژگی­های شخصیتی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی است. روش تحقیق همبستگی، نوع تحقیق به صورت کاربردی و روش گردآوری داده­ها میدانی بود.جامعه آماری شامل1635 نفر بود و حجم نمونه آماری طبق جدول مورگان 313 نفر تعیین و340 پرسشنامه جمع آوری شد، روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. از پرسشنامه­های کاربرد تلفن همراه و ویژگی­های شخصیتی نئو (NEO-FFI-R) استفاده شد و داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های تحقیق نشان داد که از بین ویژگی­های شخصیتی، تنها ویژگی روان رنجوری با میزان استفاده از تلفن همراه رابطه معنادار و منفی دارد، در ضمن هیچ یک از ویژگی­های شخصیتی رابطه معناداری با نوع استفاده از تلفن همراه (استفاده از اینترنت و بلوتوث) نداشتند. همچنین مشاهده شد که ویژگی روان رنجوری با بازی­های تلفن همراه رابطه مثبت و با گوش دادن به موسیقی تلفن همراه رابطه­ای منفی داشت. تنها ویژگی­های برونگرایی و رابطه­ای مثبت با گوش دادن به موسیقی از طریق تلفن همراه داشتند. در نتیجه از میان ویژگی­های شخصیتی، ویژگی روان رنجوری  بهترین پیش بینی کننده میزان و نوع استفاده از تلفن همراه است.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی:

بخشی پور، عباس؛ باقریان خسروشاهی، صنم. (1389). "ویژگی­های روان سنجی پرسشنامه تجدید نظر شده شخصیت آیزنک- فرم کوتاه". دو فصلنامه روان شناسی معاصر، 1 (2):10-2.

رشکیانی، مهدی. (1389)." کارکرد و تأثیرات تلفن همراه -2/ ارتباط همه جا حاضر/ فناوری- های نو".:http: www.hamshahri training.ir / news-3006.aspx

روشن چسلی، رسول؛ شعیری، محمدرضا؛عطری فرد، مهدیه؛نیکخواه، اکبر و قائم مقامی، بهار. (1385)."بررسی ویژگی­های روان سنجی پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو (NEO-IFF)". دو ماهنامه دانش و رفتار، 16(2):36-27.

 

منابع لاتین

Arns, M.,Luijtelaar, C.V,Sumich ,A.,Hamilton, R,& Gordon E.(2007)."Electronic paleographicpersonality and executive function measures associated with frequent mobile phone use". International Journal of Neuroscience.2007,Available in:www.brainclinics.com/index.php?pld=118&language.

Bianchi, A .& Philips, J .G. (2005)."Psychological predictors of problem mobile phone use". Cyber Psychology & Behavior, 8 (1):39-51.

Butt, S. & Philips, J .G. (2008)."Personality and self reported mobile phone use" .Computers in Human Behavior. 24 (2):346-360.

Chamorro-Premuzic, T. Swami V.Furnham A. &Maakipi. (2009). "Personality and music: The big five personality traits and use of music  A replication in Malaysia using structural Equation Modeling". Journal Of Individual Differences, 30(1):20-27.

Chen, L. S. L. Lee, Y. H. & Wu, I. F. (2007). "Relationship between personality traits and subjective well – being: Evidence from the online game players".no.101,Sec 1,Fenliao Rd., LinKou Township, Taipei County,Taiwan 244.from: http:// ibacnet .org / bia2007/ proceeding/ papers/ 2007 bia 7553. Doc.

Costa, P. T. &McCrae, R.R.(1992). "Revised Professional manual NEO personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI)".odessa: Psychological Assessment Resources. De Raad B. (2000). The Big Five personality factors The psychological approach to personality; Nova

publishers: USA.

Ehrenberg, A. Juckes, S.White, K. M & Walsh, Sh. P . (2008)."Personality and self-esteem aspredictors of young people s technology use" .Cyber Psychology &Behavior, 11(6):739-741

Gombor, A. & Vas L. (2008). "Comparing internet affinity and the big five personality factors between Hungarian and Israeil medical students". The Internet Journal Of World Health and Societal Politics.

Goldberg, L. R., Sweeney, D., Merenda, P. F., Hughes, J. E.(1998). "Demographic variables and personality: The effects of gender, age, education, and ethnic/racial status on self-descriptions of personality attributes". Personality and Individual Differences, 24: 393-403.

Kalichman S C, Chain D, Zweben A, & Swain G.(2003) "Sensation seeking, alcohol use and sexual risk  behaviors among men receiving services at a clinic for sexually transmitted infections". Quarterly Journal of  Studies on Alcohol. 64(4): 564–569.

Kalba, K. (2006)."The adoption of mobile phone in emerging markets": Global diffusion and the rural challenge 6th annual global mobility roundtableuniversityof Southern California.

Kalichman S C, Chain D, Zweben A, & Swain G.(2003). "Sensation seeking, alcohol use and sexual risk  behaviors among men receiving services at a clinic for sexually transmitted infections". Quarterly Journal of Studies on Alcohol. 64(4): 564–569.

Landers, R. N. &Lounsbury, J. W. (2006). "An investigation of big five and narrow personality traits in relation to internet usage Computers in Human Behavior".22: 283-293.

Love, S. &Kewley, J . (2003). "Does personality affect people's attitude towards mobile phone use in public places?" in: proceedings of front stage / Back stage: Mobile communication and the renegotiation of the social sphere conference Grimstad. Norway22-24 June 2003.

McCrae, R. R. & Costa, P. T. (2004). "A contemplated revision of the NEO five-factor inventory".PersindividDif, 36 (3):587-596.

Philips, J. G. & Butt, S. Blaszczynski A. (2006). "Personality and self-reported use of mobile phones for games". Cyber Psychology &Behavior, 9 (6): 753-75.

Plant, S. (2007)."On the mobile: The effect of mobile telephones on social and individual life". [www document]. From: http://www.motorola.com

Rentfrow P J, Gosling S D. (2003). "The structure and personality correlates of music preferences". Journal of Personality and Social Psychology;84(6):1236–1256.

Rentfrow, P. J. & Gosling, S. D. (2006). "Message in a ballad: The role of music preferences in interpersonal perception". Psychological Science,17:236-242.

Rentfrow, P. J. & Gosling, S. D. (2003). "The do remis of everyday life: The structure and personality correlates of music preferences". Journal Of personality and social psychology, 84:1236-1256.

Schwartz, K. D. &Fouts, G. T. (2003). "Music Preferences Personality style and developmental issues of adolescents". Journal Of Youth and Adolescence, 32:205-213.

Satoko, E., Masahiro, TZ Kimio, YZ Aki, N. &ReiDKanehisa, M.(2009). "Relationships of personality and life style with mobile phone dependence among female nursing students".in: Social Behavior &personality: An Intenational Journal, 37 (2):321-323.

Turner, M. & Love, S. Howell M. (2008). "Understanding emotions experienced when using a mobile, phone in public: The social usability of mobile (cellular) telephones". Telematics and Informatic,25 (3): 201 -215.

Wyatt, K. & Philips, J. G. (2005). "Internet use and misuse in the work place". Paper presented at OZCHi 2005CanberraNovember.

Zamani ,B.E., Abedini ,Y. &Kheradmand, A.(2012). "Internet Addiction Based on Personality Characteristics of Kerman High School Students in 2010",Addication& Health, 3 (3-4), (Issue 3): 85-92.