نقش کیفیت خدمات ورزشگاه ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
امروزه جذب و حفظ تماشاگران در ورزشگاه­ها یکی از دغدغه­های اصلی در فوتبال حرفه­ای و صنعت ورزش می­باشد که می­تواند پتانسیل بالایی را برای درآمدزایی باشگاه­ها ایجاد نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی نظرات تماشاگران در خصوص نقش  بهبود خدمات در ورزشگاه­ها بر جذب و حفظ تماشاگران فوتبال بوده است. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه­ی تماشاگران مسابقات لیگ برترکشور در سال1391-1390 در شهر اصفهان بوده است. بر اساس فرمول کوکران تعداد 320 نفر به عنوان نمونه آماری  به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه 36 سوالی محقق ساخته بود،که ضریب پایایی آن 85/0 به دست آمد و روایی آن نیز مورد تأیید کارشناسان مدیریت ورزشی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار SPSS و روش­های آماری t  تک متغیره  و تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد در صورت انطباق خدمات ارائه شده با نیازها و انتظارات تماشاگران  این عامل می­تواند به طور معناداری منجر به  جذب و حفظ  تماشاگران در ورزشگاه­ها باشد.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی افسر کشمیری، بیژن. (1381). نگاهی به خشونت در فوتبال. فصلنامه علوم اجتماعی. شماره 19، ص 35-27. الهی علیرضا، گودرزی محمود، خبیری محمد. (1385). بررسی عملکرد لیگ فوتبال حرفه‌ای ج.ا.ایران. نشریه علمی پژوهشی حرکت. شماره 27. المیری، مجتبی.(1387). بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران فوتبال شهر تهران در استادیوم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان. باباپور، اصغر. (1377). نقش بهبود خدمات در افزایش فروش بیمه اتومبیل در سال‌های 1370- 1375، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت. خفتان پژوه، محسن. (1381). بررسی تطبیقی نظرات مشتریان و مدیران شعب بانک رفاه در زمینه خدمات در جذب مشتری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت. رحیمی، قاسم. (1380). بررسی عوامل موثر در مدیریت ایمنی استادیوم‌های فوتبال کشور از دیدگاه تماشاگران، بازیکنان و مدیران اجرایی. رساله دکترا رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. علیوند، علی نور. (1386). بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر وندالیسم و اوباشیگری در ورزش فوتبال. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان. ملک‌پور، اسدالله. (1379). بررسی عوامل موثر بر احساس نارضایتی تماشاچیان فوتبال شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد خوراسگان. نیکبخت، عبدالحمید. (1383).آسیب شناسی رفتار تماشاچیان مسابقات ورزشی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه علوم اجتماعی. دانشگاه اصفهان. یوسفی، بهرام؛ طاهری، حمیدرضا و شجاعی، وحید. (1385). بررسی وضعیت بازاریابی خدمات ورزشی از طریق اینترنت. منابع لاتین Hansen, H, & Gautheir, R. (1989). Factors affecting attendance at professional sporting events. Journal of sport management, 3(1). 15-32. James, J. D., & Yoshida, M. (2010). Customer Satisfaction With Game and Service Experiences: Antecedents and Consequences. Journal of Sport Management, 24, 338-361. John Hall, Barry O’Mahony, Julian Vieceli. (2010) .An empirical model of attendance factors at major sporting events. International Journal of Hospitality Management 29, 328–334. Kasky, J. (1994, October). Money sports value rankings. Money, 10, 158-170. Ko, Yong Jae, Pastore, Donna L.,(2004). A Hierarchical Model of Service improvement for the Recreational Sport Industry. Sport Marketing Quarterly,14:2, pp 84-97.